รวมสถานที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567

รวมสถานที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สถานที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567

1.ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สมุทรสาคร
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สมุทรสาคร

2. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สมุทรสมุทรปราการ
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สมุทรสมุทรปราการ

3. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดชลบุรี

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci ชลบุรี
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci ชลบุรี

4. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci ปทุมธานี
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci ปทุมธานี

5. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สุราษฎร์ธานี
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สุราษฎร์ธานี

6. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci เชียงใหม่
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci เชียงใหม่

7. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci นครสวรรค์
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci นครสวรรค์

8. ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าจังหวัดสงขลา

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สงขลา
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567 ci สงขลา

 

 

แนวทางจัดทำเอกสารคนต่างด้าวพม่า ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567

แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) Certificate of Identity : CI) ณ ศูนย์บริหารจัดการการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2566

แนวทางจัดทำเอกสารคนต่างด้าวพม่า ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567
แนวทางจัดทำเอกสารคนต่างด้าวพม่า ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า ประจำปี 2567

 

กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือมีเอกสาร รับรองบุคคล (CI) ที่หมดอายุ/กำลังจะหมดอายุ

ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการก่อนการเข้าศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า

แรงงานติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) และนัดหมาย วัน เวลา เข้าศูนย์ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เอกสารที่ใช้ :

1. สำเนาหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 68 ที่มีเลขประจำตัวและเลขที่ใบอนุญาตทำงาน

2. ค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองบุคคล (CI) ของทางการเมียนมา

 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการ ณ ศูนย์บริหารจัดการการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตลาคม 2566

2.1 เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ตรวจสอบหลักฐานแรงงาน

– สำเนาหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 68

– หลักฐานการประกันสุขภาพ

2.2 เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมา ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI)

– ตรวจสอบหลักฐาน, สัมภาษณ์

– จัดเก็บข้อมูล

– ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI)

– ออกบัตรประจำตัวแรงงาน (OWIC)

2.3 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จัดเก็บอัตลักษณ์ ตรวจลงตราให้อยู่ชั่วคราว

– แบบฟอร์ม ตม.6 และ ตม.87

– รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป

– เอกสารรับรองบุคคล (CI)

– สำเนาหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงาน และสำเนาเอกสารนายจ้าง

– ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 500 บาท

– หลักฐานการจัดเก็บอัตลักษณ์แล้ว (ถ้ามี)

2.4 เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ปรับปรุงข้อมูลแรงงานในระบบ

– ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง  กับการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

– ปรับปรุงข้อมูลเลขที่/วันออกเอกสาร/วันหมดอายุเอกสารรับรองบุคคล (CI)

อ้างอิง
กรมการจัดหางาน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ให้แก่แรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

 

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า 2024
บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า 2024

SHARE: