ย้ายตรา วีซ่า (VISA) แรงงานต่างด้าว

0 Comments

เมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จแล้ว

เราต้องทำการย้ายข้อมูลการตรวจลงตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาที่เล่มใหม่

ย้ายตราวีซ่า จากเล่มเก่า ไปพาสปอร์ตเล่มใหม่

ใช้ระยะเวลา 7 วัน

สิ่งที่ต้องใช้

  1. พาสปอร์ตเล่มเก่า
  2. พาสปอร์ตเล่มใหม่

ค่าบริการ 1,500 บาท

Categories: