บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565

บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มติ 5 กรกฎาคม 2565

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

 
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่ทัน ลองติดต่อมานะครับ มีวิธีการทำให้ถูกต้องได้
นายจ้างสามารถยื่นรายชื่อคนต่างด้าวออนไลน์ได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

คู่มือ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ มติ ครม. 5 ก.ค. 2565
https://www.passport.co.th/mustknow/guide-registration-foreign-workers-2022/

เมื่อมีหลักฐานการยื่นออนไลน์แล้ว

ไม่อยากทำต่อแล้ว ใช้บริการต่อเนื่องจากเราได้ คลิก link ด้านล่าง

บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565

งานกรรมกร
8,500 ฿ ต่อคน
 • สิ่งที่จะได้รับ
 • 1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
 • 2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566
 • 3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)
 • 4. ตรวจสุขภาพ
 • 5. ประกันสุขภาพ 4 เดือน (เอกชน)
 • 6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรชมพู)
งานรับใช้ในบ้าน
9,000 ฿ ต่อคน
 • สิ่งที่จะได้รับ
 • 1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
 • 2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566
 • 3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)
 • 4. ตรวจสุขภาพ
 • 5. ประกันสุขภาพ 1 ปี (รัฐบาล)
 • 6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรชมพู)

 

บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ที่ขึ้นทะเบียนได้
แรงงานต่างด้าวต้องมีนายจ้าง และ มีงานทำ
 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
 • กรณีคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุและมีรอยตราประทับทุกกรณี
 
อ้างอิงการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
อนุมัติแล้ว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2565
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565
ขั้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565

1. นายจ้างแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 สิงหาคม 2565

2. ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายใน 15 ตุลาคม 2565

3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics) ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

4. ตรวจโรคต้องห้าม6โรคและซื้อประกันสุขภาพ ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

5. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565

ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565
ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565

ราคา งานกรรมกร และ งานรับใช้ในบ้าน ต่างกันที่ ระยะเวลาการซื้อประกันสุขภาพ

งาน กรรมกร คนละ 8,500
สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

1. ขึ้นแรงงานทะเบียนต่างด้าว

2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)

4. ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 4 เดือน (เอกชน)

5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)


งาน รับใช้ในบ้าน คนละ 9,000
สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

1. ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)

4. ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 1 ปี (รัฐบาล)

5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

การชำระเงิน

1. มัดจำวันยื่นเอกสาร 5,000 บาท

2. เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนไปจองคิวตรวจสุขภาพ

สิ่งที่ไม่รวม 1. หนังสือเดินทาง และ 2. ตรวจลงตราวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565

เอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565
เอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ 5 กรกฎาคม 2565

นายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา (6 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (6 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

 • ค้าขาย,แผงลอย
 • ร้านอาหาร
 • กิจการอื่นๆ
 • การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

4. แผนที่

แรงงานต่างด้าว

1. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

2. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

3. สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)

4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

5. สำเนาบัตรประชาชนแรงงานงาน (ถ้ามี)

6. สำทะเบียนบ้านที่ประเทศแรงงาน (ถ้ามี)

7. ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ เบอร์โทรศัพท์


ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 1

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 2

 
 
นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามเอกสารแรงงานต่างด้าว

 

 * รับเอกสารถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เท่านั้นนะครับ *
บริการรับเอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564

SHARE: