คู่มือ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ มติ ครม. 5 ก.ค. 2565

คู่มือ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ มติ ครม. 5 ก.ค. 2565

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2565

แบ่งช่วงการดำเนินการ 3 ช่วงระยะ คือ

ช่วงที่ 1 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565

– บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว
– ยื่นคำขอ Namelist แรงงานต่างด้าว
– พิจารณาอนุมัติ Namelist แรงงานต่างด้าว

ช่วงที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2565

– ชำระเงินค่าธรรมเนียมขออนุญาตทำงาน
– ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.50)

ช่วงที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

– ยื่นเอกสารประกันสุขภาพ
– รับใบอนุญาตทำงาน
– ตรวจอัตลักษณ์ ณ สตม.
– ตรวจ 6 โรค รพ.รัฐ/รพ.เอกชน
– ยื่นเอกสาร/พิจารณาอนุมัติในระบบ
– ปรับปรุงทะเบียนประวัติ

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ มติ 5 ก.ค. 2565
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ มติ 5 ก.ค. 2565

 

เข้าใช้งานระบบ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ มติ 5 ก.ค. 2565
เข้าใช้งานระบบ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ มติ 5 ก.ค. 2565

การดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

การดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ
การดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ

คู่มือการใช้งานระบบ ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

1. สำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ ฉบับปรับปรุง 30/07/65  คลิกที่นี่
2. สำหรับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฉบับปรับปรุง 30/07/65  คลิกที่นี่

 


1.คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งาน

- ลงทะเบียนนายจ้าง
- ลงทะเบียนบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวฯ
- นายจ้างจับคู่บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวฯ

ดาวน์โหลดที่นี่>>> 

 

2.ขั้นตอนการยื่น Namelist

- กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเอง
- กรณีบริษัทนำเข้าฯ เป็นผู้ยื่นคำขอแทนนายจ้าง

ดาวน์โหลดที่นี่>>> 

 

3.ขั้นตอนการยื่น บต.50

- กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเอง
- กรณีบริษัทนำเข้าฯ เป็นผู้ยื่นคำขอแทนนายจ้าง

ดาวน์โหลดที่นี่>>> 

 

 


 

ที่มาข้อมูล https://www.doe.go.th/prd/main/custom/param/site/1/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/2444

SHARE: