บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว

บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานลาวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติ ครม. ต่างๆ
หากต้องการต่อใบอนุญาตทำงาน
ต้องมีเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาวก่อน
เพื่อนำเอกสารบัญชีรายชื่อลาวมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานกับทางการไทยได้

เอกสารบัญชีรายชื่อ (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว - ภาษาไทยเอกสารบัญชีรายชื่อ (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว - ภาษาลาว

บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อ (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว

บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว 3,800

ราคาพิเศษ บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List)

เหลือเพียง 3,800 บาท เมื่อยื่นเรื่องรับบริการพร้อมต่อใบอนุญาตทำงาน และ ต่อวีซ่า กับทางบริษัทฯ

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

 


 

บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว 4,500
บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว 4,500

เอกสารที่ใช้ยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว

เอกสารนายจ้าง (สำเนา 1 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หน้าแรก อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้านนายจ้าง

เอกสารแรงงานลาว (สำเนา 1 ชุด)

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางแรงงานลาว
2. สำเนาหน้าวีซ่า 13 FEB 2023
3. สำเนาหน้าใบอนุญาตทำงานแรงงานลาว 13 กุมภาพันธ์ 2566
4. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านนายจ้าง

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อลาว (Name List)

บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว
บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว

SHARE: