ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 13 ก.พ. 2566
สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 13 ก.พ. 2566
บริการต่อใบอนุญาตทำงาน ซื้อประกัน 6 เดือน หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
บริการต่อใบอนุญาตทำงาน ซื้อประกัน 6 เดือน หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566
ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566

สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ต้องการที่จะอยู่และทำงานที่ประเทศไทย สามารถต่ออายุเอกสารใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่าทำงาน ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

บริการต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่าหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
บริการต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่าหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ + ประกันโรงพยาบาลรัฐบาล หรือ ซื้อประกันสุขภาพ6เดือน (เอกชน) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 

 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 2 ปี 3,200 บาท อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2568 หรือ

ยื่นขออนุญาตทำงาน 1 ปี 2,300 บาท อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2567 (ปีหน้าสามารถต่อได้อีก 1 ปี)
(แล้วแต่เงื่อนไขตามประกาศกระทรวงมหาดไทย รายละเอียด )

 

2. ยื่นขอวีซ่า 3,500 บาท
อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (แล้วแต่เงื่อนไขตามประกาศกระทรวงมหาดไทย รายละเอียด )

 

3.ตรวจสุขภาพ

3.1มีประกันสังคมแล้ว 1,500 บาท

3.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

3.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,100 บาท

เพื่อให้คนต่างด้าวมีประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ให้ทันภายใน 13 ก.พ. 66

และแก้ปัญหาการซื้อประกันภาครัฐไม่ทัน

โดยต้องตรวจสุขภาพก่อน และไม่มีคิวในการตรวจเพื่อให้ทันเวลา

สามารถซื้อประกันเอกชนได้ก่อน

เพื่อให้แรงงานต่างด้าวไม่ขาดสิทธิในการประกันสุขภาพ ขณะที่รอยื่นหนังสือเดินทางและวีซ่า

และสามารถซื้อประกันรัฐต่อจากความคุ้มครองของบริษัทเอกชนโดยไม่เป็นการจ่ายทับซ้อน

 

3.4 ซื้อประกันสุขภาพ 6 เดือน (เอกชน) 1,090 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

 

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (ควรมีอายุมากกว่า 13 FEB 2024)

3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (บัตรชมพู)

4.รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)

5. เฉพาะแรงงานสัญชาติลาว ต้องมีเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว 

ถ้าสงสัยว่า ต่อได้อีก 2 ปี หรือ 1 ปี มีวิธีดูเอกสารตามนี้

วิธีดูว่าต่อวีซ่าได้กี่ปี

👉โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม
-แรงงานที่ตีวีซ่ามา “ก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2565”
เมื่อครบกำหนดวีซ่าถึง 13 ก.พ. 66 จะสามารถต่อวีซ่าได้อีกครั้ง
จะได้วีซ่าถึง 13 ก.พ. 2568 (ได้ทีเดียว 2 ปี)
-แรงงานที่ตีวีซ่ามา “หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2565”
เมื่อครบกำหนดวีซ่าถึง 13 ก.พ. 66 จะสามารถต่อวีซ่าได้อีกครั้ง
จะได้วีซ่าถึง 13 ก.พ.2567 เมื่อครบกำหนด
ต้องกลับมาต่อวีซ่าอีกครั้งเพื่อให้ได้วีซ่าถึง 13 ก.พ.2568 (ได้ครั้งล่ะ 1 ปี)
แรงงานที่ต่อวีซ่ามา ก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2565 ต่อวีซ่าได้ 2 ปีแรงงานที่ต่อวีซ่ามา หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อวีซ่าได้ 1 ปี

 

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2023

 

บริการพิสูจน์สัญชาติพม่า

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ พม่า เล่ม PJ , PV

บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ ลาว

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ กัมพูชา

รวมประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย เรื่องขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว ตาม มติ ครม. 5 ก.ค. 2565

 อย่าลืม!
 เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: