บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำไม? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

พาสปอร์ต ci พม่า คืออะไร จริงๆแล้ว ci ย่อ มาจาก Certificate of Identity หรือ หนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ทางการเมียนมาออกให้แรงงานเมียนมาชั่วคราวเพื่ออยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า สมุทรปราการข้อมูลหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

แรงงานเมียนมา พม่า ที่มีหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) หมดอายุก่อน 13 Feb 2023

 

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

ให้ท่านรีบดำเนินการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า เล่มใหม่ ภายในวันที่ 1 Aug 2022

เฉพาะแรงงาน มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563

* ถ้าไม่ทำเล่มใหม่จะไม่สามารถอยู่ทำงานในประเทศไทยได้ *

บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่ 3,100

ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

  1. นำเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มเก่า มายื่นเพื่อจองคิว
  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำ หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ใหม่
  3. รับหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ใหม่

 

ตัวอย่างใบนัดหมายเพื่อทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

ค่าใช้จ่ายทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ คนละ 3,100 บาท

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ชำระเงินส่วนที่เหลือ

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี

2. ค่าตรวจโควิดแบบ ATK ก่อนเข้าศูนย์

3. ค่าเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

 

เอกสารที่ต้องใช้หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

เอกสารที่ต้องใช้ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

ของคนต่างด้าว

1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มเดิม

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี)

ของนายจ้าง

1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เปิดศูนย์ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

ขั้นตอนการดำเนินการภายในสถานที่ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

ขั้นตอนการดำเนินการภายในสถานที่ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

1. ตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยวิธี ATK

2. ออกเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มใหม่

3. ย้ายตราวีซ่า

4. ตรวจลงตราวีซ่าถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ชลบุรี

ราคารวม 3 สิ่งที่ต้องทำในศูนย์

ทำ-Ci-ย้ายตราวีซ่า-ต่อวีซ่า-13-กุมภาพันธ์-2566


เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า

SHARE: