บริการทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์

บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติลาว ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย

ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางลาว

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) พร้อมลงตราวีซ่า ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์

ทำหนังสือเดินทางลาว ที่เวียงจันทน์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ คนละ 13,000 บาท

ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินเต็มจำนวน (เพื่อความรวดเร็วในการจองคิวเดินทาง)

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศลาว

2. หนังสือเดินทางลาว

3. ค่าเดินทางไปกลับ หมอชิต-เวียงจันทน์

 

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางลาว ที่เวียงจันทน์

1. นำเอกสาร  สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู หรือ เล่มสีน้ำเงิน หรือ บต.50) ไปยื่นที่สถานทูตเพื่อขอเอกสารรับรองการเดินทาง (ใบเหลือง)

2. นัดหมายเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ประมาณ 15 วัน

4. นัดหมายรับหนังสือเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์

เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์ 2 แบบ

เอกสารที่ต้องเตรียม จะมี 2 แบบ
1. แบบมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านที่ข้อมูลตรงกัน
   1.บัตรประชาชนลาว (ตัวจริง)
   2. ทะเบียนบ้านลาว (ตัวจริง)
   3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 รูป
2. แบบไม่มีบัตรประชาชนมีแค่ทะเบียนบ้าน
– หลังจากแรงงานข้ามไปที่ลาวแล้ว ต้องเดินทางกลับบ้านก่อน เพื่อไปทำบัตรประชาชนใหม่
– มีแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ใหญ่บ้านที่ตนอาศัยอยู่เซ็นลงนาม
และนำเอกสารตามนี้มายื่นทำหนังสือเดินทาง
    1.บัตรประชาชนลาว (ตัวจริงที่ทำใหม่)
    2. ทะเบียนบ้านลาว (ตัวจริง)
    3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 รูป
    4. แบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านที่ตนอาศัยอยู่เซ็นลงนาม

 

วิธีการดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าหนังสือเดินทางสัญชาติลาว
วิธีการดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าหนังสือเดินทางสัญชาติลาว

 

เแนวทางการเดินทาง ออก – เข้า ประเทศไทย เพื่อขอมีเอกสารประจำตัวของแรงงาน

การเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทาง มติ ครม 5กค2565 (1)
การเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทาง มติ ครม 5กค2565 (1)
การเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทาง มติ ครม 5กค2565 (2)
การเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทาง มติ ครม 5กค2565 (2)

 

ลาวทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่นาน
ลาวทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่นาน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

สถานทูตลาวในไทย

 

SHARE: