Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

Tag: mouพม่า

ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ด่วน ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่
รับยื่นเอกสารตั้งแต่ วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

Read More »
mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานต่างด้าว เมียนมา MOU-Return

แรงงานต่างด้าวเมียนมา แบบถูกกฎหมาย นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU Return สัญชาติ เมียนมา (มีคนงานแล้ว) 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 17,000 บาท 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท เอกสารที่จะได้รับ –

Read More »

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานต่างด้าว เป็นงานขายของหน้าร้าน บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว 1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง) 2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง) 3. ใบอนุญาตทำงาน 4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป เอกสารที่ต้องใช้

Read More »

การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

การจัดหาแรงงานต่างด้าว 1.การนำเข้าใหม่โดย MOU | 2.แรงงานต่างด้าวย้ายมาจากนายจ้างอื่น ตรวจสอบเอกสารที่ย้ายมาว่าสามารถเปลี่ยนนายจ้างมาอยู่กับเราได้ไหม

Read More »
นโยบายการจัดการคนต่างด้าว

การขยายเวลาให้คนต่างด้าว ตามมติ ครม.

แจ้งการขยายเวลาให้คนต่างด้าวตามมติ ครม 1.กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 31 มี.ค. 63 ให้ทำงานต่อและอยู่ต่อ ถึง พฤศจิกายน 63 โดยใช้ บัญชีรายชื่อ ใบอนุญาตฉบับเดิม เอกสารเดินทาง ยกเว้นค่าเปรียบเทียบการอยู่เกินกำหนด Overstay และ Black List/ขยายอายุใบรับรองแพทย์เป็น 90 วัน 2. 

Read More »

การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพิ่ม30วัน

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชาที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาแล้ววีซ่า กำลังจะหมดอายุแต่เดินทางกลับประเทศไม่ได้เนื่องจากด่านปิดให้ปฎิบัติตามนี้

Read More »
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

ขยายเวลา! ต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน 1. วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564) 2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565) 3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

Read More »
ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19

ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทางเมียนมาประกาศ ระงับการดำเนินการ ส่งแรงงานไปต่างประเทศชั่วคราว ทำให้ระบบ MOU ที่ทางไทยกับทางเมียนมาตกลงไว้ระงับไปด้วย เป็นเหตุให้ในขณะนี้ งาน MOU ของสัญชาติเมียนที่ทำเรื่องไว้ ถูกระงับทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้

Read More »

ต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565

ขั้นตอนต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565 นายจ้างพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ นายจ้างพาแรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี) มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัท บริษัทยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง(สำเนา 1 ชุด) หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนการค้า *เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ แรงงาน พาสปอร์ตตัวจริง

Read More »
3 วิธีต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนเมียนมา

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนเมียนมา ที่มีเล่ม Ci

3 วิธีต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนเมียนมาที่มีเล่ม Ci ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีเล่ม ci มีอายุเหลือแค่ไหน มี visa หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ถ้ามีเอกสารครบ ดำเนินการดังนี้ ดูอายุหนังสือเดินทางว่าเหลือแค่ไหน ถ้าเหลือมากกว่า 1 ปี

Read More »

แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

ขั้นตอนแจ้งเข้าคนต่างด้าวเข้าทำงานและออกจากงาน 1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง วิธีนับ รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562 2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วันออกจากงาน วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562

Read More »

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ? ***ใบรับรองแพทย์  ต้องระบุให้ครบ 6 โรค โรคเรื้อน วัณโรค ระยะอันตราย โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ *เฉพาะผู้หญิง โรคเท้าช้าง

Read More »
การเปลี่ยนนายการเปลี่ยนนายจ้างจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย กลุ่มบัตรชมพู ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน กลุ่ม MOU ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน ถ้า “เกินกำหนด” ต้องนำเข้า MOU ใหม่เท่านนั้น!!

Read More »
เปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง

เปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง

ขั้นตอนเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง เปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ 3,500 บาท 1. สถานทูตเมียนมา  -ไปสถานทูตเมียนมาเพื่อถ่ายรูปทำเอกสาร ระยะเวลา 1 วัน -รอรับเล่มพาสปอร์ตระยะเวลา 3-4 เดือน 2. สถานทูตเมียนมา  -เมื่อข้อมูลเล่มเก่า ไม่ตรงกับเล่มใหม่ต้องขอหนังสือรับรอง จากสถานทูตเมียนมา 3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง -นำพาสปอร์ตเล่มเก่าและพาสปอร์ตเล่มใหม่ไปที่ ตม. เพื่อทำเรื่องย้ายตราวีซ่า ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ

Read More »
เมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วทำไม ต้องทำ MOU แรงงานนำเข้าอีก?

เมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วทำไมต้องทำ MOU แรงงานนำเข้าอีก?

ทำไมแรงงานเมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วต้องทำ MOU แรงงาน เมียนมามีเล่มเขียว ( ci ) แล้วทำไม ต้องทำ MOU แรงงานนำเข้าอีก? สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตเล่ม สีเขียว ( Certificate of identity ) และ พาสปอร์ตเล่มสีแดง (

Read More »
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายรึยัง?

เช็คแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายรึยัง? แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ที่ยังไม่หมดอายุ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

Read More »

รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว

แก้ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว เพราะแรงงาน คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU ต่ออายุ PASSPORT VISA ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit แก้ไขแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย รายงานตัว 90 วัน

Read More »

จ้างคนต่างด้าวมาทำงานต้องรู้อะไรบ้าง?

การจ้างคนต่างด้าวมาทำงานต้องรู้อะไรบ้าง? 1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) : เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นใคร มาจากไหน 2. วีซ่า (VISA) : ต้องเป็นวีซ่าทำงานเท่านั้น 3. ใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) : ชื่อนายจ้างที่ถูกระบุในใบอนุญาตทำงานนั้น จะต้องตรงกับนายจ้างที่ทำงานอยู่ 4. แจ้งที่พักอาศัย : เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยในเขตพื้นที่ นายจ้างจะต้องแจ้งเรื่องแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

Read More »
ตรวจสอบเอกสารต่างด้าวผ่าน QR-Code

ระบบติดตามการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว

งานต่างด้าว รวดเร็ว ติดตามงานได้ ต้องที่นี้เท่านั้น ระบบติดตามการดำเนินการ ลูกค้าที่ใช้บริการ -นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา -ต่อใบอนุญาตทำงาน Workpermit -ต่อวีซ่า VISA -รายงานตัว 90 วัน -แจ้งเข้าแจ้งออก เปลี่ยนนายจ้าง -แจ้งที่พักอาศัย -ขออนุญาตกลับบ้าน Re Entry

Read More »