บริการรับต่อ-visa-กลุ่มบัตรชมพู-2564-2565

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564 กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2565

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ต่อวีซ่ารีบยื่นเอกสารก่อนวันที่ 18 มกราคม 2564 นะครับ เพราะถ้ายื่นช้าจะทำไม่ทัน ต้อง เสียเงินเพิ่มค่าตรวจโควิด-19 ครับ

การตรวจสุขภาพ

 

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2565
บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2565

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564 กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2565

ขั้นตอนต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564

 1. นายจ้างพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ
 2. นายจ้างพาแรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี)
 3. มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม
 4. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัท
 5. บริษัทยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564

เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)

 1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ทะเบียนการค้า

*เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 1. พาสปอร์ตตัวจริง
 2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง
 3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป
 4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 1 รูป)
 5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564

3,500 บาท ต่อคน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

SHARE: