การขยายเวลาให้คนต่างด้าว ตามมติ ครม. 15 เมษายน 2563

การขยายเวลาให้คนต่างด้าว ตามมติ ครม. 15 เมษายน 2563

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แจ้งการขยายเวลาให้คนต่างด้าวตามมติ ครม

นโยบายการจัดการคนต่างด้าว
นโยบายการจัดการคนต่างด้าว

1.กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน

ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 31 มี.ค. 63 ให้ทำงานต่อและอยู่ต่อ ถึง พฤศจิกายน 63 โดยใช้

  • บัญชีรายชื่อ
  • ใบอนุญาตฉบับเดิม
  • เอกสารเดินทาง

ยกเว้นค่าเปรียบเทียบการอยู่เกินกำหนด Overstay และ Black List/ขยายอายุใบรับรองแพทย์เป็น 90 วัน

2.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ครบวาระการจ้าง 4 ปี 

  • การอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด
  • ไม่สามารถเดินทางออกได้ก่อน

ให้ทำงานต่อและอยู่ต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 63

สามารถอยู่ต่อภายในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวและ
สามารถทำงานได้ – 30 พ.ย. 63

****หมายเหตุ ชะลอการนำเข้าทุกขั้นตอน จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

SHARE: