ปกขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงานกลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม

ขยายเวลา! ต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ด่วน ! ! สำหรับคนที่ต่อไม่ทัน เชิญทางนี้

 

บริการทำบัตรต่างด้าวรอบใหม่
บริการทำบัตรต่างด้าวรอบใหม่
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

ต้องดำเนินการยื่น Namelist ให้เสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563

1. ยื่น name list ผ่านระบบออนไลน์
2. นัดหมายตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
3. พาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาล
4. รับผลตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาล
5. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
6. นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับตรวจลงตราวีซ่า
7. นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับยื่นขอใบอนุญาตทำงานและทำบัตรประจำตัว

สำเร็จขั้นตอนการดำเนินงาน

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

1. วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564)
2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565)
3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

เอกสารนายจ้าง
บุคคลธรรมดา (5 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
**เอกสารทั้งหมดต้องใช้ตัวจริงด้วย

ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

มีประกันสังคม 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 8,500 บาท
มีประกันสังคม 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท
มีประกันสังคม 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท

กลุ่มต้องเข้าประกันสังคมแต่ยังไม่ได้เข้าต้องเพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน เพิ่มคนละ 500 บาท

กลุ่มที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี เพิ่มคนละ 3,200 บาท และค่าตรวจปีหน้า 500 รวม เพิ่ม 3,700

เอกสารที่จะได้รับ

-วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564)
-ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565)
-บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม
– ตรวจสุขภาพ
– ค่าเดินทาง

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 3,000 บาท
2. วันที่พาคนงานไปตรวจสุขภาพ ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวน

ระยะเวลาดำเนินงาน
* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

SHARE: