Monday to Saturday 8am to 5pm
      
ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565

Table of Contents

ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่

ด่วน รับยื่นเอกสาร

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

กลุ่มแรงงาน MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน

(ตาม มติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามการแรงงานต่างด้าว

ล่าสุด

ถ้ามีแรงงานจำนวน มากกว่า 20 คนขึ้นไปมีส่วนลดพิเศษ!โปรดโทรเข้ามาสอบถามหรือ แชท เข้ามานะครับ

1.7

ราคานี้รวมแล้วทุกอย่างไม่มีเก็บเพิ่ม นายหน้าที่แจ้งราคาถูกผิดปกติ ควรทำเอกสารสัญญาให้รัดกุมป้องกันมาเก็บเงินเพิ่มทีหลังนะครับ

เอกสารที่ต้องใช้ ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่ากลุ่ม MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน
 1. ยื่นใบคำขอรับใบอนุญาตทำงานและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  **ขั้นตอนที่1 ต้องยื่นภายใน 31 ตุลาคม 2563
 2. นัดหมายตรวจสุขภาพและคำนวณค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล
 3. พาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาล
 4. รับผลตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาล
 5. นำเอกสารตรวจลงตราวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง**ขั้นตอนที่ 2 – 5 ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
 6. พาคนต่างด้าวไปกรมการปกครองเพื่อทำบัตรประจำตัว**ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64 
สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน
 1. วีซ่า ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  (ขั้นตอนต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565)
 2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว จะมี 3 สิ่งที่ต้องคิดหลังต่อบัตรชมพู ปี 2563 เสร็จ


ค่าบริการ, ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่า กลุ่ม MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน

มีประกันสังคม 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 8,500 บาท
มีประกันสังคม 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท
มีประกันสังคม 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท

กลุ่มต้องเข้าประกันสังคมแต่ยังไม่ได้เข้าต้องเพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน เพิ่มคนละ 500 บาท

(แม่บ้าน) กลุ่มที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี เพิ่มคนละ 3,200 บาท

เอกสารที่จะได้รับ

 • วีซ่า ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ใบอนุญาตทำงาน ถึง 31 มีนาคม 2565
 • บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่
 • ตรวจสุขภาพ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ 2 ครั้ง)
 • ค่าเดินทาง

การชำระเงิน

ชำระเงิน 1 ครั้ง ทั้งหมดวันที่ส่งเรื่องดำเนินการ
(เนื่องจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้แต่ละหน่วยงานต้องชำระก่อนถึงจะดำเนินการได้)

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลา 60-90 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว


เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่ากลุ่ม MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง  เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน

เอกสารนายจ้าง
บุคคลธรรมดา (5 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
**เอกสารทั้งหมดต้องใช้ตัวจริงด้วย