เปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง

เปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขั้นตอนเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง

ข้อมูลUPDATE ล่าสุด >> เปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง

พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี
พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ 3,500 บาท

1. สถานทูตเมียนมา 

-ไปสถานทูตเมียนมาเพื่อถ่ายรูปทำเอกสาร ระยะเวลา 1 วัน

-รอรับเล่มพาสปอร์ตระยะเวลา 3-4 เดือน

2. สถานทูตเมียนมา 

-เมื่อข้อมูลเล่มเก่า ไม่ตรงกับเล่มใหม่ต้องขอหนังสือรับรอง จากสถานทูตเมียนมา

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

-นำพาสปอร์ตเล่มเก่าและพาสปอร์ตเล่มใหม่ไปที่ ตม. เพื่อทำเรื่องย้ายตราวีซ่า

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ 1,000 บาท

4. สำนักงานจัดหางาน

-ปรับปรุงข้อมูลเล่มใหม่ที่ไม่ตรงกับข้อมูลเล่มเก่า

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการรวมทุกขั้นตอน  5,500 บาท

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประชาชนเมียนมา
  • ทะเบียนบ้านเมียนมา
  • เล่มพาสปอร์ตสีเขียว
  • รูป 1.5 นิ้ว 6 รูป
  • Work Permit เล่มจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 2 ชุด

SHARE: