fbpx

Tag: กัมพูชา

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน 1

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

0 Comments

  บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน   เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว 1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง) 2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง) 3. ใบอนุญาตทำงาน 4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

Read Full
mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานกัมพูชา MOU-Return

0 Comments

นำเข้าแรงงาน MOU Return สัญชาติ กัมพูชา (มีคนงานแล้ว) 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 14,000 บาท 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 13,500 บาท เอกสารที่จะได้รับ – วีซ่าทำงาน 2 ปี – ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

Read Full
ข้อมูลทำหนังสือเดินทางกัมพูชา

การทำหนังสือเดินทางกัมพูชา

0 Comments

เล่มสีดำอายุ 5 ปี เพื่อใช้ต่ออายุของของกลุ่มบัตรชมพู ท่ีหมดอายุตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565   1-10 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 8,000 บาท 11 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายคนละ 7,500 บาท   ราคาข้างต้นจะได้รับหนังสือเดินทาง 5 ปี ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัมพูชา ค่า Re-entry ค่าเดินทางกลับประเทศ เอกสารที่ต้องใช้

Read Full
การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง

แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

0 Comments

  1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง วิธีนับ รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562   2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วัน ออกจากงาน วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งออกจากงานถายใน 31 พ.ค.

Read Full
การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

0 Comments

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย 1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าที่พักครั้งแรก  2. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาที่พักใหม่ 3. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาใหม่ อีกครั้ง

Read Full
การเปลี่ยนนายการเปลี่ยนนายจ้างจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง

0 Comments

การเปลี่ยนนายจ้าง เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย   กลุ่มบัตรชมพู ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน กลุ่ม MOU ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน ถ้า “เกินกำหนด” ต้องนำเข้า MOU ใหม่เท่านนั้น!!  

Read Full
เตือนต่างด้าวที่วีซ่าหมดอายุ

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่วีซ่าขาด

0 Comments

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกเลย เมื่อถึงเวลาที่วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้วคนต่างด้าวไม่ได้กลับไป ต่ออายุวีซ่า แต่ลักลอบกลับประเทศโดยไม่ผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำให้ไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก เข้ามาในประเทศแบบถูกต้อง แต่ลักลอบออกจากประเทศแบบไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก ถึงแม้จะยื่นทำ MOU ใหม่ก็ตาม เนื่องจากเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ แต่พอตอน กลับประเทศแอบลักลอบกลับออกไป ทำให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ได้บันทึกการออกนอกประเทศไทย และคนต่างด้าวจะทำ MOU เข้าก็จะไม่สามารถเข้ามาได้อีก เพราะครั้งเก่าที่เคยได้เข้ามายังไม่มีการบันทึกการออกนอกประเทศ **คนต่างด้าวคนนั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีกเลย มี2 วิธี

Read Full