សេវាកម្ម ពន្យាអាយុប៉ាស្ព័រខ្មៅ

សេវាកម្ម ពន្យាអាយុប៉ាស្ព័រខ្មៅ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

សេវាកម្ម ពន្យាអាយុប៉ាស្ព័រខ្មៅ

របៀប

១.ឯកសារដែលត្រូវប្រើ
-ប៉ាស្ព័រខ្មៅរបស់ចាស់
២.ផ្ញើប៉ាស្ព័រទៅពន្យាអាយុបន្ថែម២ឆ្នាំ
៣.រងចាំ ប៉ាស្ព័ររយៈពេលប្រហែល៧ថ្ងៃ

 

ថ្លៃសេវាកម្មការដំណើរការពន្យាអាយុប៉ាស្ព័រខ្មែរព័ណខ្មៅបន្ថែមអាយុ ២ ឆ្នាំ

តម្លៃ 1,500


ពេលដែលបានប៉ាស្ព័រថ្មីហើយ មិនទាន់រួចរាល់ទេបាទយើងត្រូវយកប៉ាស្ព័រថ្មីដែលបាននិងប៉ាស្ព័រចាស់ទៅធ្វើការប្តូរត្រាវីសាពីប៉ាស្ព័រចាស់ចូលប៉ាស្ព័រថ្មី ពត៌មានលំអិត ប្តូរត្រាវីសារ
ប្រូម៉ូសិនពិសេសចំពោះពលករខ្មែរ ដែលធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី និងប្តូរត្រាវីសា ចុចកន្លែងនេះ

SHARE: