៣ចំនុចក្រោយការតប័តជំពូរួច

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

 

៣ចំនុចក្រោយការតប័តជំពូរួច

1. ត្រួតពិនិត្យប៉ាស្ព័រ ថានៅសល់អាយុប៉ុន្មាន

ព្រោះថាការតប័ត្រជំពូលើកនេះ បានអាយុត្រឹមតែ២ឆ្នាំ ប្រសិបើអាយុប៉ាស្ព័រមិនគ្រប់២ឆ្នាំ យើងត្រូវតែធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី នៅពេលដែលធ្វើថ្មី ត្រូវតែធ្វើរឿងប្តូរត្រាវីសារ ត្រូវគិតថាការធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី តើវាសមនឹងតម្លៃដែររឺទេ

ពេលបានប៉ាស្ព័រហើយត្រូវ  ប្តូរត្រាវីសា
ត្រូវគិតថាធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មីរួចហើយ វាសមនឹងតម្លៃដែរឬទេ រឺធ្វើប៉ាស្ព័រហើយធ្វើMOU

2. កុំភ្លេចថា តវីសារលើកនេះបានតែ១ឆ្នាំទេ

ដូច្នេះនៅដើមខែ មិនា 2564 ត្រូវមកពិនិត្យសុខភាពម្តងទៀតដើម្បីយកលិខិតពិនិត្យសុខភាពមកតវីសារ ១ឆ្នាំទៀត (ចុចមើផ្នែកខាងក្រោម)

(ដោយលិខិតធ្វើការយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេ ព្រោះវាមានអាយុ២ឆ្នាំហើយ)

ត្រូវពិនិត្យសុខភាពម្តងទៀតដើម្បីយកមកស្នើរតវីសា(ការពិនិត្យសុខភាពមើលផ្នែកនេះ)

3. នៅពេលដែលយើងនៅគ្រប់២ឆ្នាំតើយើងត្រូវធ្វើបែបណា?

ត្រូវសំរេចចិត្ត ថារងចំាធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងប្រកាសធ្វើថ្មី ឬក៌សំរេចចិត្តធ្វើ
MOU (ពត៍មានបន្ថែមmou ខ្មែរ ឡាវ និងភូមារ ) មុនពេលឯកសារអស់អាយុ កុំអោយខាតពេលបងប្អូនទៅរងចាំនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនយូដោយមិនចាំបាច់រងចាំរដ្ឋាភិបាលបើកធ្វើឬមិនធ្វើ បងប្អូនធ្វើ MOU រួចអាចនៅធ្វើការបាន៤ឆ្នាំ បន្តទៀត

SHARE: