សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មៅកម្ពុជា

សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មៅកម្ពុជា សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រកម្ពុជា ប៉ាស្ព័រខ្មៅ អាយុ5ឆ្នាំ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ពលករសញ្ជាតិកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នដែ

លស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ

ត្រួតពិនិត្យប៉ាស្ព័ររបស់លោកអ្នក

ប្រសិនបើមានដូចការកំណត់ដូចខាងក្រោមនេះ

-អាយុនៅសល់មិនដល់មួយឆ្នាំ ឬអស់មុន ថ្ងៃ31/03/2022

-សៀវភៅខាងក្នុងពេញគ្រប់សន្លឹក មិនមានកន្លែងតវីសារ (ពី 31/03/2021 ដល់ 31/03/2022)

យើងត្រូវតែដំណើរការធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មីតែម្តង

ការធ្វើប៉ាស្ព័រកម្ពុជា ប៉ាស្ព័រខ្មៅ អាយុ5ឆ្នាំ

សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មៅកម្ពុជា សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រកម្ពុជា ប៉ាស្ព័រខ្មៅ អាយុ5ឆ្នាំ
សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មៅកម្ពុជា សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រកម្ពុជា ប៉ាស្ព័រខ្មៅ អាយុ5ឆ្នាំ

សេវាធ្វើប៉ាស្ព័រកម្ពុជា ប៉ាស្ព័រខ្មៅ អាយុ5ឆ្នាំ

ដំណាក់កាលធ្វើប៉ាស្ព័រកម្ពុជាថ្មីដំណាក់កាល

1.ឯកសារដែលត្រូវត្រៀមមាន

1.1 ប៉ាស្ព័រចាស់

1.2 កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ

1.3 រូបថតផ្ទៃពីក្រោយពណ៏សរ

2.ផ្ញើឯកសារមកក្រុមហ៊ុន

3.រងចាំទទួលប៉ាស្ព័រថ្មី រយះពេលប្រហែល15-20ថ្ងៃ

តម្លៃត្រឹមតែ6000បាត

 

អ្វីដែលទទួលបានគឺ

ប៉ាស្ព័រខ្មៅ អាយុ5ឆ្នាំ

ប៉ាស្ព័រថ្មីប្រើពេលវេលាមិនយូទេ

 


 

នៅពេលដែលទទួលបានប៉ាស្ព័រថ្មីមកហើយនៅមិនទាន់ចប់ទេ យើងត្រូវយកប៉ាស្ព័រដែលទទួលបាននិងប៉ាស្ព័រចាស់ផ្ទេរត្រាវីសារពីប៉ាស្ព័រចាស់ទៅប៉ាស្ព័រថ្មី ចុចមើលលីងនេះ ផ្ទេរត្រាវីសារ.

ប្រូម៉ូសិន ប៉ាស្ព័រថ្មី+ផ្ទេរត្រាវីសារ ទទួលការបញ្ជុះតម្លៃ 500បាត/ម្នាក់

ប៉ាស្ព័រថ្មី+ផ្ទេរត្រាវីសារតម្លៃពិសេស

ពីតម្លៃ 7500បាត នៅសល់ 7000បាត

ប្រូម៉សិន3យ៉ាង

ប៉ាស្ព័រថ្មី+ផ្ទេរត្រាវីសារ+ផ្ទេរទិន្ន័យក្នុងលិខិតធ្វើការ នៅសល់8000បាត
ប៉ាស្ព័រថ្មី+ផ្ទេរត្រាវីសារ+ផ្ទេរទិន្ន័យក្នុងលិខិតធ្វើការ នៅសល់8000បាត

 

កុំភ្លេច! ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្យការធ្វើការបានណាបាទ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ប្រពន្ធ័ត្រូតពិនិត្យការដំណើរការឯកសាររបស់ពលករ ដោយ QR-CODE

 

สถานทูตกัมพูชาในไทย

 

 

 

 

SHARE: