ជាមួយការដាក់ឯកសារចុះបញ្ជីពលករ ធ្វើប័ត្រជំពូឆ្នាំ2021 មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកផ្ញើឯកសារខ្លួនឯង

ជាមួយការដាក់ឯកសារចុះបញ្ជីពលករ ធ្វើប័ត្រជំពូឆ្នាំ2021 មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកផ្ញើឯកសារខ្លួនឯង

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

អស់បញ្ហាគ្រប់រាល់ជំហាន

ជាមួយការដាក់ឯកសារចុះបញ្ជីពលករ ធ្វើប័ត្រជំពូឆ្នាំ2021 មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកផ្ញើឯកសារខ្លួនឯង

អាចផ្ញើឯកសារមកតាមរយះប្រពន្ធអនឡាញបានហើយថ្ងៃនេះ
ធ្វើប័ត្រជំពូថ្មីឆ្នាំ2021
ការចុះឈ្មោះពលករ ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី12ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ្2021 កត់មុន 3,000 បាត
ជាមួយការដាក់ឯកសារចុះបញ្ជីពលករ ធ្វើប័ត្រជំពូឆ្នាំ2021 មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកផ្ញើឯកសារខ្លួនឯង
ជាមួយការដាក់ឯកសារចុះបញ្ជីពលករ ធ្វើប័ត្រជំពូឆ្នាំ2021 មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកផ្ញើឯកសារខ្លួនឯង
ប្រភេទនិតិ្តបុគ្គល(2ឈុត)
1.កូពីឯកសារក្រុមហ៊ុនទាំងឈុត អាយុមិនក្រោម3ខែ
2.កូពីអណ្តសញ្ញាណប័ណ(ចុះហត្ថលេខាប្រធាន)
3.កូពីសៀវភៅអាស័យដ្ឋាន(ចុះហត្ថលេខាប្រធាន)
4.ផែនទី
ឯកសារពលករ
1.រូបថតពលករ បីគុណបួន 6សន្លឹក ផ្ទៃពីក្រោយពណ៌ស
2.កូពីប៉ាស្ពរ័ កូពី វីសា ប្រសិនបើមាន កូពីកូពីអណ្តសញ្ញាណប័ណប្រសិនបើមាន
3.កូពីលិខិតធ្វើការប្រសិនបើមានប្រសិនបើគ្មានឯកសារ ត្រូវការសម្ពាស៌ អាយុ ភេទ
លេខទូរសព្ទរ បន្តែមទៀត
ពិនិត្យសុខភាពនៅថ្ងៃទី16 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 តម្លៃចំណាយ 9,900បាត
ពិនិត្យរោគខូវីត19ផងដែរ ទិញសិទ្ធិប្រកាន់សុខភាព2ឆ្នាំ
ស្នើរឯកសារមុនថ្ងៃទី12 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2021
ទទួលបានលិខិតធ្វើការ2ឆ្នាំ ដល់ឆ្នាំ2023
ថតប័ត្រជំពូនៅខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ2021
ចាប់អារម្មណ៌ទំនាក់ទំនង 02-821-5965

SHARE: