นำเข้าแรงงานกัมพูชา MOU-Return

0 Comments
mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานกัมพูชา mou มีคนงานแล้ว

ค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานกัมพูชา mou มีคนงานแล้ว

นำเข้าแรงงาน MOU Return สัญชาติ กัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

1-5 คน ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
6-9 คน ค่าใช้จ่าย 14,000 บาท
10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 13,500 บาท

เอกสารที่จะได้รับ

– วีซ่าทำงาน 2 ปี
– ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
– ตรวจสุขภาพ
– ค่ารถไปกลับ กรุงเทพฯ – กัมพูชา

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 8,000 บาท
2. วันที่ไปรับวีซ่า ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน
* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 45 – 60 วัน

หมายเหตุ

ณ วันเดินทางวีซ่าเดิมของคนต่างด้าวต้องไม่เกินกำหนด
เอกสาร MOU มีอายุ 4 ปี เมื่อครบ 2 ปีแรกสามารถต่อเพิ่มอีกได้อีก 2 ปี โดยเสีย
ค่าธรรมเนียม วีซ่า 500 และในอนุญาต 1,900

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานกัมพูชา mou มีคนงานแล้ว

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานกัมพูชา mou มีคนงานแล้ว

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU Returnสัญชาติกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) สำหรับบริษัทนำเข้า

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2. วันที่ 15-25 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตกัมพูชา
3. วันที่ 26-41 ส่งข้อมูลหนังสือเดินทางและรูปถ่ายคนงานไปที่จัดหางานประเทศกัมพูชาเพื่อขอบัญชีรายชื่อแรงงาน (name list)
4. วันที่ 42-51 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
5. วันที่ 52-59 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชาที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)ส่งสถานทูตกัมพูชา เพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
6. วันที่ 60 นัดหมายแรงงานไปที่สระแก้ว เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
7. วันที่ 61 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ สระแก้ว
8. วันที่ 62 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
9. วันที่ 63-72 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

เอกสารนำเข้าแรงงานกัมพูชา mou มีคนงานแล้ว

เอกสารนำเข้าแรงงานกัมพูชา mou มีคนงานแล้ว

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOU Return สัญชาติ กัมพูชา

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง
6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า

 

 

กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ
หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

Categories: