จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599 ปก

จัดหาแรงงานลาว เริ่มต้นคนละ 599 บาท นำเข้าแรงงานลาว MOU งานโรงงานและธุรกิจบริการ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขาดแรงงานแต่จ้างพม่าหรือกัมพูชาก็กลัวว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง

เราแนะนำคนลาวครับ

จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ

งานโรงงาน งานทำความสะอาดต่างๆ งานล้างรถ งานเกษตร งานธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU

ค่าใช้จ่ายและค่าบริการเริ่มต้นที่คนละ 599 บาท เท่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการ

จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599
จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท

จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599
จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599

ผลงานจัดหานำเข้าแรงงานลาว MOU

จัดหาแรงงานลาว เริ่มต้นคนละ 599 บาท นำเข้าแรงงานลาว MOU งานโรงงานและธุรกิจบริการ ผลงาน1 จัดหาแรงงานลาว เริ่มต้นคนละ 599 บาท นำเข้าแรงงานลาว MOU งานโรงงานและธุรกิจบริการ ผลงาน2 จัดหาแรงงานลาว เริ่มต้นคนละ 599 บาท นำเข้าแรงงานลาว MOU งานโรงงานและธุรกิจบริการ ผลงาน3

ขั้นตอนการจัดหานำเข้าแรงงานลาว MOU

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2. วันที่ 15-25 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตลาว
3. วันที่ 26-41 คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้แรงงานเพื่อเข้ามาทำงานตามที่นายจ้างต้องการ
4. วันที่ 42-51 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
5. วันที่ 52-59 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)ส่งสถานทูตลาว เพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
6. วันที่ 60 นัดหมายแรงงานไปที่หนองคาย เพื่อทำเอกสาร มาทำงานที่ประเทศไทย
7. วันที่ 61 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ หนองคาย
8. วันที่ 62 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
9. วันที่ 63-72 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

ขั้นตอน จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599
ขั้นตอน จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599

เอกสารที่ต้องใช้การจัดหานำเข้าแรงงานลาว MOU 

เอกสารนายจ้าง
บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสาร จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599
เอกสาร จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ 599

SHARE: