Mon - Sat: 8:00 - 17:30

จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ

จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขาดแรงงานแต่จ้างพม่าหรือกัมพูชาก็กลัวว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง

เราแนะนำคนลาวครับ

จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ

งานโรงงาน ล้างรถ ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU

ค่าใช้จ่ายและค่าบริการเริ่มต้นที่คนละ 2,000 – 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท

จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ
จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ

ขั้นตอนการจัดหานำเข้าแรงงานลาว MOU

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2. วันที่ 15-25 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตลาว
3. วันที่ 26-41 คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้แรงงานเพื่อเข้ามาทำงานตามที่นายจ้างต้องการ
4. วันที่ 42-51 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
5. วันที่ 52-59 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)ส่งสถานทูตลาว เพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
6. วันที่ 60 นัดหมายแรงงานไปที่หนองคาย เพื่อทำเอกสาร มาทำงานที่ประเทศไทย
7. วันที่ 61 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ หนองคาย
8. วันที่ 62 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
9. วันที่ 63-72 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

ขั้นตอน จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ
ขั้นตอน จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ

เอกสารที่ต้องใช้การจัดหานำเข้าแรงงานลาว MOU 

เอกสารนายจ้าง
บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสาร จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ
เอกสาร จัดหาแรงงานลาว นำเข้าแรงงานลาว MOU ทำงานโรงงานและธุรกิจบริการ

SHARE:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง