Mon - Sat: 8:00 - 17:30

mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUลาว (MOU-Return) ระยะเวลา 45-60วัน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย
mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

วิธีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUลาว MOU-Return ระยะเวลา 30-45 วัน

MOU-Return = มีแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่เอกสารหมดอายุ หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งแรงงานคนนั้นกลับประเทศ และทำเรื่องนำเข้าแรงงานต่าง MOUพม่า คนนั้นเข้ามาใหม่

คนลาว อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว | ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUลาว Return (มีคนงานแล้ว)

1-5 คน ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท
6-9 คน ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 14,500 บาท

เอกสารที่จะได้รับ

– วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
– ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (WorkPetmit)
– ตรวจสุขภาพ
– ค่าที่พักเวียงจันทน์ 1 คืน
– ค่ารถไปกลับ กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 8,000 บาท
2. วันที่ไปรับวีซ่า ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน

* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 45 – 60 วัน

หมายเหตุ

ณ วันเดินทางวีซ่าเดิมของคนต่างด้าวต้องไม่เกินกำหนด
เอกสาร MOU มีอายุ 4 ปี เมื่อครบ 2 ปีแรกสามารถต่อเพิ่มอีกได้อีก 2 ปี โดยเสีย
ค่าธรรมเนียม วีซ่า 500 และในอนุญาต 1,900

ค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานลาว mou มีคนงานแล้ว
ค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานลาว mou มีคนงานแล้ว

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOUลาว Return

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2.วันที่ 15-25 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตลาว
3. วันที่ 26-41ส่งข้อมูลหนังสือเดินทางและรูปถ่ายคนงานไปที่จัดหางานประเทศลาว เพื่อขอบัญชีรายชื่อแรงงาน (name list)
4. วันที่ 42-51ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
5.วันที่ 52-59 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน) ส่งสถานทูตลาวเพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
6.วันที่ 60 นัดหมายแรงงานไปที่หนองคาย เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
7. วันที่ 61 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ หนองคาย
8. วันที่ 62 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
9. วันที่ 63-72 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาว mou มีคนงานแล้ว
ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาว mou มีคนงานแล้ว

ลิงก์ บรรยากาศการเดินทางไปรับวีซ่าทีเวียงจันทน์

เดินทางลาว วันที่1-1
เดินทางลาว วันที่1-1

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOUลาว

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า

เอกสารนำเข้าแรงงานลาว mou มีคนงานแล้ว
เอกสารนำเข้าแรงงานลาว mou มีคนงานแล้ว

SHARE:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง