mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

mouกัมพูชาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

ค่าใช้จ่าย MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) ค่าใช้จ่าย

วิธีนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชาเก่า ถูกกฎหมาย

MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

ค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานกัมพูชา mou มีคนงานแล้ว

1-5 คน ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
6-9 คน ค่าใช้จ่าย 14,000 บาท
10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 13,500 บาท

เอกสารที่จะได้รับ

– วีซ่าทำงาน 2 ปี
– ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
– ตรวจสุขภาพ
– ค่ารถไปกลับ กรุงเทพฯ – กัมพูชา

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 8,000 บาท
2. วันที่ไปรับวีซ่า ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน
* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 45 – 60 วัน

หมายเหตุ

ณ วันเดินทางวีซ่าเดิมของคนต่างด้าวต้องไม่เกินกำหนด
เอกสาร MOU มีอายุ 4 ปี เมื่อครบ 2 ปีแรกสามารถต่อเพิ่มอีกได้อีก 2 ปี โดยเสีย
ค่าธรรมเนียม วีซ่า 500 และในอนุญาต 1,900

ขั้นตอน MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)
ขั้นตอน MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU Returnสัญชาติกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) สำหรับบริษัทนำเข้า

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2. วันที่ 15-25 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตกัมพูชา
3. วันที่ 26-41 ส่งข้อมูลหนังสือเดินทางและรูปถ่ายคนงานไปที่จัดหางานประเทศกัมพูชาเพื่อขอบัญชีรายชื่อแรงงาน (name list)
4. วันที่ 42-51 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
5. วันที่ 52-59 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชาที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)ส่งสถานทูตกัมพูชา เพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
6. วันที่ 60 นัดหมายแรงงานไปที่สระแก้ว เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
7. วันที่ 61 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ สระแก้ว
8. วันที่ 62 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
9. วันที่ 63-72 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

เอกสารที่ต้องใช้ MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) ค่าใช้จ่าย
เอกสารที่ต้องใช้ MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) ค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOU Return สัญชาติ กัมพูชา

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง
6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า

กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ
หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

SHARE: