MOUกัมพูชา แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย

MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

วิธีนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUกัมพูชา ถูกกฎหมาย

MOU-Return = มีแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่เอกสารหมดอายุ หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งแรงงานคนนั้นกลับประเทศ และทำเรื่องนำเข้าแรงงานต่าง MOU กัมพูชา คนนั้นเข้ามาใหม่
MOU-Return = มีแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่เอกสารหมดอายุ หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งแรงงานคนนั้นกลับประเทศ และทำเรื่องนำเข้าแรงงานต่าง MOUกัมพูชา คนนั้นเข้ามาใหม่

คนกัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว | ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | ลงทะเบียน ขึ้นทะเบียน ไม่ทัน แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) ผลงาน1

ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUกัมพูชา Return (มีคนงานแล้ว)

ค่าใช้จ่ายMOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) 2024-3
ค่าใช้จ่ายMOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) 2024-3

ค่าใช้จ่าย MOUกัมพูชา

1 – 5 คน คนละ 13,500 บาท

6 คนขึ้นไป คนละ 13,000 บาท

เอกสารที่จะได้รับ MOUกัมพูชา

1.วีซ่าทำงาน 2 ปี

2.ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

3.ตรวจสุขภาพ

4.ประกันสุขภาพ 6 เดือน

5.ค่าตรวจโควิดแบบ ATK

6.ค่ารถไปกลับ กรุงเทพฯ – กัมพูชา

การชำระเงิน MOUกัมพูชา

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 8,500 บาท
2. วันที่ไปรับวีซ่า ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน MOUกัมพูชา

* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 45 – 60 วันทำการ

หมายเหตุ

ณ วันเดินทางวีซ่าเดิมของคนต่างด้าวต้องไม่เกินกำหนด

  • เอกสาร MOU มีอายุ 4 ปี เมื่อครบ 2 ปีแรกสามารถต่อเพิ่มอีกได้อีก 2 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียม วีซ่า 500 และในอนุญาต 1,900

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOUกัมพูชา Return

ขั้นตอน MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)
ขั้นตอน MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2. วันที่ 15-25 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตกัมพูชา
3. วันที่ 26-41 ส่งข้อมูลหนังสือเดินทางและรูปถ่ายคนงานไปที่จัดหางานประเทศกัมพูชาเพื่อขอบัญชีรายชื่อแรงงาน (name list)
4. วันที่ 42-51 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
5. วันที่ 52-59 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชาที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)ส่งสถานทูตกัมพูชา เพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
6. วันที่ 60 นัดหมายแรงงานไปที่สระแก้ว เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
7. วันที่ 61 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ สระแก้ว
8. วันที่ 62 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
9. วันที่ 63-72 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOUกัมพูชา

เอกสารที่ต้องใช้ MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)
เอกสารที่ต้องใช้ MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน
กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนกัมพูชา

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง
6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า

MOUกัมพูชา Return นำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) ผลงาน2


 

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 1

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 2

นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามเอกสารแรงงานต่างด้าว

SHARE: