จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง

จัดหาแรงงานพม่า เริ่มต้นคนละ500บาท นำเข้าแรงงานพม่า คนใหม่ ทำงาน โรงงานและก่อสร้าง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา (คนใหม่) เริ่มต้น 500-1000 บาท
บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา (คนใหม่) เริ่มต้น 500-1000 บาท

เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU ประเภทงาน ก่อสร้าง เย็บผ้า ร้านอาหาร หรืออื่นๆ

จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU ประเภทงาน ก่อสร้าง เย็บผ้า ร้านอาหาร หรืออื่นๆ
จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU ประเภทงาน ก่อสร้าง เย็บผ้า ร้านอาหาร หรืออื่นๆ
เอกสารที่ต้องใช้ จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง
เอกสารที่ต้องใช้ จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง

เอกสารที่ต้องใช้การนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติ เมียนมา (จัดหาแรงงาน)

เอกสารนายจ้าง

นิติบุคคล (6 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

ขั้นตอน จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง
ขั้นตอน จัดหาแรงงานพม่า นำเข้าแรงงานพม่า เข้าทำงาน โรงงานและก่อสร้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา (จัดหาคน) สำหรับบริษัทนำเข้า

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2. วันที่ 15-21 แปลเอกสารนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ
3. วันที่ 22-31 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตเมียนมา
4. วันที่ 32-38 คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้แรงงานเพื่อเข้ามาทำงานตามที่นายจ้างต้องการ
5. วันที่ 39-40 ตัวแทนบริษัทนำเข้าเดินทางไปที่ย่างกุ้งเพื่อเซ็นต์สัญญาจ้างกับแรงงานแทนนายจ้าง
6. วันที่ 41-46 นำบัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมากลับมายื่น ณ สถานทูตเมียนมา
7. วันที่ 47-61 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมา ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
8. วันที่ 62-67 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมาที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน) ส่งสถานทูตเมียนมา เพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
9. วันที่ 68 นัดหมายแรงงานไปที่เมียวดี เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
10. วันที่ 69 จัดทำบัตรแรงงานเมียนมา ( Smart Card )ให้แก่แรงงาน ณ เมียวดี
11. วันที่ 70 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ แม่สอด
12. วันที่ 71 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
13. วันที่ 72-79 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

จัดหาและนำเข้าแรงงานเมียนมา งานโรงงานและก่อสร้าง ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU สำหรับทำงานในโรงงานทุกประเภท  ก่อสร้าง เย็บผ้า ร้านอาหาร หรืออื่นๆ
ค่าใช้จ่ายและค่าบริการเริ่มต้นที่คนละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท

SHARE: