นำเข้าแรงงาน เมียนมา MOU-Return

0 Comments

 

mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานเมียนมา mou มีคนงานแล้ว

ค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานเมียนมา mou มีคนงานแล้ว

นำเข้าแรงงาน MOU Return สัญชาติ เมียนมา (มีคนงานแล้ว)

1-5 คน ค่าใช้จ่าย 17,000 บาท
6-9 คน ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท
10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท

เอกสารที่จะได้รับ

– Passport หนังสือเดินทางเมียนมา อายุ 5 ปี
(เล่มสีแดง)
– วีซ่า Visa Non L-A 2 ปี
– ใบอนุญาตทำงาน Work Permit 2 ปี
– ตรวจสุขภาพ
– อบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุด
การจ้าง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
– ค่าเดินทาง ไปกลับ
กรุงเทพฯ-แม่สอด-เมียวดี-พะอัน 1 รอบ

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 3,000 บาท
2. เมื่อสถานทูตฯตอบรับ วันที่แรงงานไปทำพาสปอร์ต ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน
* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 90 – 120 วัน

หมายเหตุ

มีหนังสือเดินทางเมียนมา เล่มสีแดงรหัส PJ อายุเหลือมากกว่า 4 ปี และวีซ่าไม่หมดอายุ
หักค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางออก 1,500 บาท

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเมียนมา mou มีคนงานแล้ว

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเมียนมา mou มีคนงานแล้ว

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU Return สัญชาติเมียนมา (มีคนงานแล้ว) สำหรับบริษัทนำเข้า

1. นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานต่างด้าวกับ บริษัท นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานใน ประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
2. วันที่ 1-10 ยื่นเอกสารกับสำนักงานจัดหางาน
3. วันที่ 11-20 ยื่นเอกสารกับสถานทูตเมียนมา
4. วันที่ 21-31 รอทางการเมียนมา ( เนปิดอว์ ) อนุมัติเอกสาร
5. บริษัทฯและนายจ้าง นัดหมายกันเพื่อส่งแรงงานกลับไปเมียนมา (เมียวดี) เพื่อทำหนังสือเดินทางและเซ็นต์สัญญาจ้างงาน
6. วันที่ 31 วัน แรงงานออกเดินทางเวลา 17:00 – 19:00 น.
7. วันที่ 32 แรงงานเดินทางถึงชายแดนแม่สอด และข้ามด่านไปมียวดี เวลา(06:00 – 08:00 น. )
8. วันที่ 32 ตรวจเอกสาร เก็บประวัติ เวลา ( 09:00-17:00 น. )
9. วันที่ 33 ถ่ายรูปทำพาสปอร์ตที่ เมียวดี เวลา( 09:00-17:00 น. )
10. วันที่ 34-48 แรงงานกลับไปรอที่บ้าน 15 วัน (กรณีไม่มีวีซ่า)หรือกลับมารอที่ประเทศไทย (กรณีมีวีซ่าและยังไม่หมดอายุ)
11. วันที่ 49 นัดแรงงานเซ็นต์สัญญาที่พะอัน 1 วัน ( 09:00-17:00 น. )
12. วันที่ 50-79 แรงงานเดินทางกลับไปรอที่บ้านเกิดประมาณ 30 วัน หรือกลับมารอที่ประเทศไทย (กรณีมีวีซ่าและยังไม่หมดอายุ)
13. วันที่ 50-72 ยื่นใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
14. วันที่ 73 แรงงานเดินทางไปเมียวดีเพื่อทำบัตรแรงงานเมียนมา ( Smart Card ) ระยะเวลา 1 วัน
15. วันที่ 74 บริษัทฯ พาแรงงานเดินทางมาแม่สอดเพื่อรับบัตรวีซ่า ตรวจสุขภาพและเข้kศูนย์อบรมระยะ เวลา 1 วัน
16. วันที่ 75 บริษัทฯ พาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน(เวลา 06:00-08:00 น.)

เอกสารนำเข้าแรงงานเมียนมา mou มีคนงานแล้ว

เอกสารนำเข้าแรงงานเมียนมา mou มีคนงานแล้ว

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOU Return สัญชาติ เมียนมา

เอกสารนายจ้าง
บุคคลธรรมดา (6 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

นิติบุคคล (6 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง
– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น
– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า
ใบอนุญาตทำงาน ของเก่า
2. กรณีไม่มีเอกสารของเก่า ให้
คนงานถ่ายรูปคู่กับนายจ้าง
3. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง 6 ใบ
4.สำเนาบัตรประชาชนเมียนมา
ตัวจริงใช้วันไปทำพาสปอร์ต
5.สำเนาทะเบียนบ้านเมียนมา
ตัวจริงใช้วันไปทำพาสปอร์ต

 

 

เมียนมา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ
หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

Categories: