บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว บต.39

บริการ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน บต.39 แรงงานต่างด้าว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน แรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว ทั้ง 4 กลุ่ม นี้
1. มติ ครม. วันที่ 20 ส.ค. 2562

2. มติ ครม. วันที่ 4 ส.ค. 2563

3. มติ ครม. 10 พ.ย. 2563

4. มติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค. 2563

ก่อน ไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) จำเป็นต้องยื่นขอรับใบ บต.39 ใบอนุญาตทำงาน เล่มสีน้ำเงิน ก่อน

บริการ ใบอนุญาตทำงาน บต.39 แรงงานต่างด้าว
บริการ ใบอนุญาตทำงาน บต.39 แรงงานต่างด้าว

 

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39

1. ยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 แทนแรงงานต่างด้าว

2. รอจัดหางานออกเอกสารใบอนุญาตทำงาน และนัดหมาย เพื่อเข้าไปรับเอกสาร

3. แรงงานต่างด้าวไปรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 ที่จัดหางาน

 

ค่าบริการขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39

คน ละ 1,000 บาท
(ถ้านายจ้างดำเนินการเองไม่มีค่าธรรมเนียม)

 

เอกสารที่ต้องใช้ขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39

เอกสารคนต่างด้าว

กลุ่มแรงงาน มติ ครม. วันที่ 20 ส.ค. 2562 

1. แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) และ บัญชีรายชื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน

2. ใบรับคำขอ ตท.2 ที่ปริ้นมาจากระบบ

3. หนังสือเดินทาง

4. รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว


กลุ่มแรงงาน มติ ครม. วันที่ 4 ส.ค. 2563 

1. แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) และ บัญชีรายชื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน

2. เอกสาร บต.23 และ ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม 1,450 บาท

3. หนังสือเดินทาง

4. รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว

 

กลุ่มแรงงาน มติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค. 2563

1. แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) และ บัญชีรายชื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน

2. เอกสาร บต.48 และ ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

3. หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว

 

เอกสารของนายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา (1 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 

นายจ้างนิติบุคคล (1 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 6 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ตัวอย่างใบนัดรับใบอนุญาตทำงาน บต.39

ตัวอย่างใบอนุญาตทำงาน บต.39

 


เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน บต.39 แรงงานต่างด้าว

ตัวอย่างเอกสารของจัดหางานพื้นที่ 4

แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) เขต4
แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) เขต4
บัญชีรายชื่อแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) เขต4
บัญชีรายชื่อแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) เขต4

หมายเหตุ*
นายจ้างอยู่ที่จัดหางานจังหวัดไหน ต้องสอบถามและขอแบบฟอร์มกับจัดหางานแต่ละจังหวัด เพราะ แบบฟอร์มแต่ละจัดหางานใช้ไม่เหมือนกัน *-*


 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: