การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)

การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564
ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564

Update !!! การเปลี่ยนนายจ้างกลุ่มบัตรชมพูตามประกาศกระทรวงแรงงานวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู) 14มิถุนายน2564 1
การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู) 14มิถุนายน2564 1
การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู) 14มิถุนายน2564 2
การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู) 14มิถุนายน2564 2
การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู) ประกาศ 15 มิถุนายน 2564
การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู) ประกาศ 15 มิถุนายน 2564
 1. กรณีคนต่างที่ยื่นขออนุญาตทำงานแล้ว (บต.48) แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุมัติ
  1.1ถ้าจะเปลี่ยนนายจ้าง ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน 60 วัน นับจากที่ออกจากนายจ้างเก่า
  1.2กรณีที่ยังไม่ได้ตรวจโรค หรือ ยังไม่ได้รับผลตรวจ ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 18 ตุลาคม 2564
  1.3เมื่อได้นายจ้างใหม่แล้ว ให้ดำเนินการให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานให้เสร็จภายใน 30 วัน
 2. กรณีคนต่างที่ยื่นขออนุญาตทำงานแล้ว (บต.48) เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้ว
  2.1ถ้าจะเปลี่ยนนายจ้าง ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน 60 วัน นับจากที่ออกจากนายจ้างเก่า
  2.2เมื่อได้นายจ้างใหม่แล้ว ให้ดำเนินการให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานให้เสร็จภายใน 30 วัน

 

โดยทั้ง 2 กรณี เมื่อเปลี่ยนนายจ้างเสร็จแล้วให้ไปทำบัตรประจำตัว ทร.38/1 (บัตรชมพู) ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

 


เงื่อนไขเดิม การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563  แรงงานต่างด้าวที่ทำบัตรชมพูรอบใหม่

การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)
การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)
หลักเกณฑ์เปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว กลุ่มมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (บัตรชมพู 2564 )
1.เมื่อแรงงานออกจากงาน จะต้องทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ เลิกทำงานกับนายจ้างเดิม
2.แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างข้ามเขตจังหวัดได้
3.เหตุผลที่ใช้ในการเปลี่ยนนายจ้าง สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ทุกกรณี
4.แรงงานต่างด้าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในทุกขั้นตอนก่อน(ได้บัตรชมพูแล้ว)จึงจะสามารถเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้

เอกสารที่ต้องใช้
1.เอกสารแจ้งออก
2.แบบฟอร์มชุดแจ้งเข้า (บต.8 , บต.11, บต.12) 
3.ใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (สำเนาและตัวจริง)
4.แบบฟอร์ม บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
5.เอกสารนายจ้าง
6.หนังสือมอบอำนาจ

⚠️ ข้อมูลนี้ เฉพาะกลุ่มมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(บัตรชมพู 2564 ) เท่านั้น

สำหรับแรงงานกลุ่ม อื่นๆ ดูได้ ที่นี่

ที่มา
ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)

SHARE: