การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)

การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563  แรงงานต่างด้าวที่ทำบัตรชมพูรอบใหม่ล่าสุด

การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)
การเปลี่ยนนายจ้าง มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 (บัตรชมพู)
หลักเกณฑ์เปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว กลุ่มมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (บัตรชมพู 2564 )
1.เมื่อแรงงานออกจากงาน จะต้องทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ เลิกทำงานกับนายจ้างเดิม
2.แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างข้ามเขตจังหวัดได้
3.เหตุผลที่ใช้ในการเปลี่ยนนายจ้าง สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ทุกกรณี
4.แรงงานต่างด้าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในทุกขั้นตอนก่อน(ได้บัตรชมพูแล้ว)จึงจะสามารถเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้
เอกสารที่ต้องใช้
1.เอกสารแจ้งออก
2.แบบฟอร์มชุดแจ้งเข้า (บต.8 , บต.11, บต.12) 
3.ใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (สำเนาและตัวจริง)
4.แบบฟอร์ม บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
5.เอกสารนายจ้าง
6.หนังสือมอบอำนาจ

⚠️ ข้อมูลนี้ เฉพาะกลุ่มมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(บัตรชมพู 2564 ) เท่านั้น

สำหรับแรงงานกลุ่ม อื่นๆ ดูได้ ที่นี่

ที่มา
ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)

SHARE: