การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564
ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะเปลี่ยนนายจ้าง

เนื่องจากมีประกาศเรื่องการห้ามแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด
ทำให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนได้เฉพาะที่นายจ้างอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น
และต้องถูกต้องตามเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว 6 ข้อดังนี้
นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิตนายจ้างล้มละลายนายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้างนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงานลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยนายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม
  1. นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต
  2. นายจ้างล้มละลาย
  3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
  4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  5. ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
  6. นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม

 

ยังไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างข้ามจังหวัดได้ เปลี่ยนได้เฉพาะที่นายจ้างอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น

 

สรุป ยังไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างข้ามจังหวัดได้ เปลี่ยนได้เฉพาะที่นายจ้างอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น

อ้างอิง เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว

เฉพาะกลุ่มมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (บัตรชมพู 2564 ) เท่านั้น ที่เงื่อนไขต่างกันดูรายละเอียดได้ ที่นี่


ติดต่อบริการที่เกี่ยวข้อง

บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งออก)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งออก)

SHARE: