แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฏหมายรึยัง หน้าปก

4 เอกสารที่แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต้องมี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรึยัง?
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ
  2. ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน
  4. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ซึ่งด้านหลังเป็นใบอนุญาตทำงาน และยังไม่หมดอายุ (ถ้าแรงงานนำเข้า MOU จะไม่มีบัตรชมพู)
กรณีนายจ้างมีแรงงานต่างด้าว
กรณีนายจ้างมีแรงงานต่างด้าว
กรณีนายจ้างมีแรงงานต่างด้าวตรวจสอบแรงงานต่างด้าวว่า มีเอกสารดังกล่าวหรือไม่ 

หากนายจ้างพบเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

ให้นายจ้างไป ติดต่อ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด เพื่อขออนุญาตทำงานหรือขอเปลี่ยนแปลงนายจ้างแล้วแต่กรณี

ติดต่อเรา

หากไม่พบเอกสารใดเลย

ให้สันนิษฐานว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่สามารถดำเนินการจ้างได้ ถ้าต้องการทำให้แรงงานคนนี้ถูกกฎหมายต้องส่งตัวแรงงานกลับประเทศไปก่อนและทำเรื่องขอนำเข้าแรงงาน MOU เข้ามาใหม่

วิธีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ด้วยข้อตลง MOU สัญชาติ

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

SHARE: