กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต

รวม ประกาศ กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต
กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต

จังหวัดนนทบุรี

กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการรายใด ที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต จังหวัดนนทบุรี ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการขนส่งสินค้า หรือแรงงานแรงงานต่างด้าวในกิจการรับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประกาศ เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต นนทบุรี
ประกาศ เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต นนทบุรี

แบบฟอร์มขอหนังสืออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อขออนุญาตเคลื่อนย้าย

หนังสือมอบอำนาจ

กรุงเทพมหานคร

ประกาศ กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต กทม
ประกาศ กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต กทม
🌟 มาตรการเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแคมป์คนงาน ตลาด และ call center เริ่ม 23 พ.ค.นี้ 🌟
(22 พ.ค. 64) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 14/64 เมื่อวันที่ 21 พ.ค 64 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พ.ค. 64 โดยมีคำสั่งดังนี้
1.ให้สถานที่ต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายประกาศนี้
▶️ ตลาด
▶️ แคมป์คนงานก่อสร้าง
▶️ สถานประกอบการ call center
2. ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้
📌 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 64 เป็นต้นไป
———–
ไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด 👇

ประกาศกทม. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 22 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลประกาศ และ แบบฟอร์ม

รวมประกาศ กทม.

 

สมุทรปราการ

รวม ประกาศ กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต สมุทรปราการ

https://samutprakan.mol.go.th/news_group/news

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2002/2564

 

ปทุมธานี

รวม ประกาศ / คำสั่ง จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

SHARE: