บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564

บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

รับเอกสารถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้นนะครับ

ขยายเวลารับเอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564

เนื่องมาจากสำนักจัดหางาน “บางพื้นที่” 
ขยายเวลารับเอกสาร  ทำให้เราสามารถรับเอกสารได้ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2564 
โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 
งานกรรมกร
12,300 ฿ ต่อคน
 • สิ่งที่จะได้รับ
 • 1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
 • 2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566
 • 3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)
 • 4. ตรวจสุขภาพ
 • 5. ประกันสุขภาพ 4 เดือน (อาคเนย์)
 • 6. วีซ่าทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรชมพู)
งานรับใช้ในบ้าน
12,900 ฿ ต่อคน
 • สิ่งที่จะได้รับ
 • 1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
 • 2. ใบอนุญาตทำงาน (ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566)
 • 3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)
 • 4. ตรวจสุขภาพ
 • 5. ประกันสุขภาพ 1 ปี (รัฐบาล)
 • 6. วีซ่าทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรชมพู)

บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ ครม. 28 กันยายน 2564

 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว ที่ต่อได้
แรงงานต่างด้าวต้องมีนายจ้าง และ มีงานทำ
 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ 2564

ขั้นตอน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ ครม 28 กันยายน 2564

1. นายจ้างแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

2. เจ้าหน้าที่ออกตรวจคนต่างด้าว ณ สถานประกอบการของนายจ้าง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

3. ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายใน 7 วัน หลังจากแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

4. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

5. ตรวจโรคต้องห้าม6โรคและซื้อประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

6. ยื่นขอตรวจลงตรา วีซ่า ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

7. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู)

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ 2564

ค่าบริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ ครม 28 กันยายน 2564

ราคา งานกรรมกร และ งานรับใช้ในบ้าน ต่างกันที่ ระยะเวลาการซื้อประกันสุขภาพ

งาน กรรมกร คนละ 12,300
สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)

4. ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 4 เดือน (อาคเนย์)

5. วีซ่าทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)


งาน รับใช้ในบ้าน คนละ 12,900
สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)

4. ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 1 ปี (รัฐบาล)

5. วีซ่าทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

การชำระเงิน

1. มัดจำวันยื่นเอกสาร 5,000 บาท

2. เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนไปจองคิวตรวจสุขภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ 2564

เอกสารที่ต้องใช้ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ ครม 28 กันยายน 2564

นายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา (6 ชุด)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (6 ชุด)

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

 1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

 • ค้าขาย,แผงลอย
 • ร้านอาหาร
 • กิจการอื่นๆ
 • การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

 1. สัญญาเช่า
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
 4. แผนที่

แรงงานต่างด้าว

 1. รูปถ่ายแรงงาน ถือ ข้อมูล ตามตัวอย่าง
  รูปถ่ายแรงงาน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่
 2. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว
 3. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
 4. สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรประชาชนแรงงานงาน (ถ้ามี)
 7. สำทะเบียนบ้านที่ประเทศแรงงาน (ถ้ามี)
 8. ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ เบอร์โทรศัพท์

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 1

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 2

 
 
นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามการแรงงานต่างด้าว

 

บริการรับเอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564

SHARE: