แรงงานต่างด้าวแบบ Mou ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

MOU ครบ 4 ปี ทำอย่างไร ดูเอกสารยังไง ต้องต่ออายุที่ไหน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

MOU ครบ 4 ปี ทำอย่างไร ดูเอกสารยังไง ต้องต่ออายุที่ไหน

ข่าวดีสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการ

ที่ใช้แรงงานต่างด้าวแบบ Mou ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU)  ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ จำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

การจะให้คนต่างด้าวที่อยู่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปีเดินทางกลับประเทศแล้วให้นายจ้างสถานประกอบการดำเนินการนำคนต่างด้าวจากต่างประเทศกลับเข้ามาทำงานใหม่ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ นายจ้างและสถาประกอบการ และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จึงดำเนินการให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามระบบ Mou แล้ววาระการจ้างงานครบ 4 ปีตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้อีก 2 ปีโดยให้ดำเนินการดังนี้ 

ประกาศให้ต่ออายุจากรัฐบาล

กระทรวงแรงงาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

MOU ครบ 4 ปี ทำอย่างไร
MOU ครบ 4 ปี ทำอย่างไร
 1. ตรวจสุขภาพ

  นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพเพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

 2. ยื่นขออนุญาตทำงาน

  นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวยื่นขอโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้ออกใบอนุญาตทำงานให้ ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกิน 2 ปี

 3. ยื่นขอรับการตรวจลงตรา

  นายจ้างพาแรงงานคนต่างด้าวยื่นขอรับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ 1,900 บาท โดยยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563

 4. จัดทำทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู)

  นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนตรวจอนุญาตแรงงานต่างด้าวอยู่ต่อ mou ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี
ขั้นตอนตรวจอนุญาตแรงงานต่างด้าวอยู่ต่อ mou ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี
แนวทางตรวจอนุญาตแรงงานต่างด้าวอยู่ต่อ mou ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี
แนวทางตรวจอนุญาตแรงงานต่างด้าวอยู่ต่อ mou ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี

 

ไม่อยากปวดหัวในการติดต่อราชการติดต่อรับบริการได้นะครับ

บริการต่ออายุ MOU 4 ปีหลัง
บริการต่ออายุ MOU 4 ปีหลัง

 

แรงงานต่างด้าวแต่ละสัญชาติมีวิธีดูเอกสารอย่างไร

วิธีดูเอกสารแรงงานต่าวด้าวสัญชาติกัมพูชา

MOU ครบวาระ 4 ปี กัมพูชา
MOU ครบวาระ 4 ปี กัมพูชา

เอกสารหลักฐานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ถ้าหนังสือเดินทางหมดอายุต้องติดต่อ ขยายอายุหนังสือเดินทาง หรือ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

MOU ครบวาระ 4 ปี กัมพูชา วีซ่า2ปีแรก
MOU ครบวาระ 4 ปี กัมพูชา วีซ่า2ปีแรก

แรงงานกัมพูชาต้องมีวีซ่า2ปีแรกที่เดินทางเข้ามาตามระบบ MOU บริการต่อMOUครบ2ปี

MOU ครบวาระ 4 ปี กัมพูชา วีซ่าครบ4ปี
MOU ครบวาระ 4 ปี กัมพูชา วีซ่าครบ4ปี

แรงงานกัมพูชาต้องมีวีซ่าแบบนี้เพื่อแสดงว่าเป็นแรงงานกัมพูชา MOU ที่อยู่ครบวาระการจ้าง 4 ปี โดยต้องยื่นเอกสารต่อก่อนหมดอายุ สามารถยื่นต่อวีซ่าได้ล่วงหน้า 45 วัน อย่ายื่นช้าเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 500 บาท
บริการต่อMOUครบ4ปี

 

วิธีดูเอกสารแรงงานต่าวด้าวสัญชาติพม่า (เมียนมา)

MOU ครบวาระ 4 ปี พม่า
MOU ครบวาระ 4 ปี พม่า

เอกสารหลักฐานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ถ้าหนังสือเดินทางหมดอายุต้องติดต่อ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

MOU ครบวาระ 4 ปี พม่า วีซ่า2ปีแรก
MOU ครบวาระ 4 ปี พม่า วีซ่า2ปีแรก

แรงงานพม่าต้องมีวีซ่า2ปีแรกที่เดินทางเข้ามาตามระบบ MOU บริการต่อMOUครบ2ปี

MOU ครบวาระ 4 ปี พม่า วีซ่าครบ4ปี
MOU ครบวาระ 4 ปี พม่า วีซ่าครบ4ปี

แรงงานพม่าต้องมีวีซ่าแบบนี้เพื่อแสดงว่าเป็นแรงงานพม่า MOU ที่อยู่ครบวาระการจ้าง 4 ปี โดยต้องยื่นเอกสารต่อก่อนหมดอายุ สามารถยื่นต่อวีซ่าได้ล่วงหน้า 45 วัน อย่ายื่นช้าเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 500 บาท
บริการต่อMOUครบ4ปี

 

วิธีดูเอกสารแรงงานต่าวด้าวสัญชาติลาว

MOU ครบวาระ 4 ปี ลาว
MOU ครบวาระ 4 ปี ลาว

เอกสารหลักฐานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ถ้าหนังสือเดินทางหมดอายุต้องติดต่อ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

MOU ครบวาระ 4 ปี ลาว วีซ่า2ปีแรก
MOU ครบวาระ 4 ปี ลาว วีซ่า2ปีแรก

แรงงานลาวต้องมีวีซ่า2ปีแรกที่เดินทางเข้ามาตามระบบ MOU บริการต่อMOUครบ2ปี

MOU ครบวาระ 4 ปี ลาว วีซ่า4ปี
MOU ครบวาระ 4 ปี ลาว วีซ่า4ปี

แรงงานลาวต้องมีวีซ่าแบบนี้เพื่อแสดงว่าเป็นแรงงานพม่า MOU ที่อยู่ครบวาระการจ้าง 4 ปี โดยต้องยื่นเอกสารต่อก่อนหมดอายุ สามารถยื่นต่อวีซ่าได้ล่วงหน้า 45 วัน อย่ายื่นช้าเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 500 บาท
บริการต่อMOUครบ4ปี

 

ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าว MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ

SHARE: