Monday to Saturday 8am to 5pm
      
คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU
ปกคนลาวทีมีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสรน้ำเงินเพื่อทำMOU
ปกคนลาวทีมีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสรน้ำเงินเพื่อทำMOU

Table of Contents

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU
คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

1. มีเล่ม CI + บัตรชมพูหมดอายุ 31/3/2563
2. ยื่นเอกสารทำเล่มสากลใหม่ ไม่ต้องกลับประเทศ รอ 3 อาทิตย์
3. เมื่อได้เล่มสากลใหม่ ยื่น MOU (ไม่ต้องย้ายวีซ่า)
4. ยื่น MOU 45-60 วัน
5. MOU เรื่องออก ใช้ CI เดินทางกลับและใช้เล่มใหม่รับวีซ่า MOU


เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนจากเล่ม CI เป็นเล่มสีน้ำเงิน


1. CI เล่มเดิม ตัวจริงและสำเนา
2. สำเนาบัตรชมพูหรือใบอนุญาตทำงาน
3. สำเนาบัตรประชาชนลาว
4. สำเนาทะเบียนบ้านลาว
5. รูปถ่าย 4×6 จำนวน2 รูป พื้นหลังสีขาว
6. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนนายจ้าง