ปกคนลาวทีมีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสรน้ำเงินเพื่อทำMOU

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU
คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

1. มีเล่ม CI + บัตรชมพูหมดอายุ 31/3/2563
2. ยื่นเอกสารทำเล่มสากลใหม่ ไม่ต้องกลับประเทศ รอ 3 อาทิตย์
3. เมื่อได้เล่มสากลใหม่ ยื่น MOU (ไม่ต้องย้ายวีซ่า)
4. ยื่น MOU 45-60 วัน
5. MOU เรื่องออก ใช้ CI เดินทางกลับและใช้เล่มใหม่รับวีซ่า MOU


เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนจากเล่ม CI เป็นเล่มสีน้ำเงิน


1. CI เล่มเดิม ตัวจริงและสำเนา
2. สำเนาบัตรชมพูหรือใบอนุญาตทำงาน
3. สำเนาบัตรประชาชนลาว
4. สำเนาทะเบียนบ้านลาว
5. รูปถ่าย 4×6 จำนวน2 รูป พื้นหลังสีขาว
6. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนนายจ้าง

SHARE: