บริการทำหนังสือเดินทางลาว พาสปอร์ตลาวหมดอายุ

บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการทำหนังสือเดินทางลาว พาสปอร์ตลาวหมดอายุ
บริการทำหนังสือเดินทางลาว พาสปอร์ตลาวหมดอายุ

แรงงานสัญชาติลาว ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย

ตรวจสอบหนังสือเดินทางลาว พาสปอร์ตลาว ของท่าน

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  • เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี  ( หมดอายุก่อน 31 Mar 2022 )
  • หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการตีวีซ่า (31 Mar 2021)

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว

ค่าใช้จ่าย

8,500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

ได้เล่มใหม่มีอายุ 10 ปี

ระยะเวลาดำเนินการ

25 วัน แรงงานไม่ต้องกลับประเทศ  เราบริการให้ทั้งหมด ยื่นได้ทันที

เอกสารที่ต้องใช้

  1. หนังสือเดินทาง( Passport ) สัญชาติลาว เล่มเก่า
  2. สำเนาบัตรประชาชนลาว
  3. สำเนาทะเบียนบ้านลาว
  4. รูปถ่าย 4*6 จำนวน 2 รูป พื้นหลังขาว (มีบริการถ่ายรูปให้ ฟรี )

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

สถานทูตลาวในไทย

 

SHARE: