fbpx

Tag: พม่า

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน 1

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

0 Comments

  บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน   เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว 1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง) 2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง) 3. ใบอนุญาตทำงาน 4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

Read Full
mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงาน เมียนมา MOU-Return

0 Comments

  นำเข้าแรงงาน MOU Return สัญชาติ เมียนมา (มีคนงานแล้ว) 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 17,000 บาท 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท เอกสารที่จะได้รับ – Passport หนังสือเดินทางเมียนมา อายุ 5 ปี (เล่มสีแดง)

Read Full
การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

0 Comments

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย 1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าที่พักครั้งแรก  2. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาที่พักใหม่ 3. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาใหม่ อีกครั้ง

Read Full
เตือนต่างด้าวที่วีซ่าหมดอายุ

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่วีซ่าขาด

0 Comments

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกเลย เมื่อถึงเวลาที่วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้วคนต่างด้าวไม่ได้กลับไป ต่ออายุวีซ่า แต่ลักลอบกลับประเทศโดยไม่ผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำให้ไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก เข้ามาในประเทศแบบถูกต้อง แต่ลักลอบออกจากประเทศแบบไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก ถึงแม้จะยื่นทำ MOU ใหม่ก็ตาม เนื่องจากเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ แต่พอตอน กลับประเทศแอบลักลอบกลับออกไป ทำให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ได้บันทึกการออกนอกประเทศไทย และคนต่างด้าวจะทำ MOU เข้าก็จะไม่สามารถเข้ามาได้อีก เพราะครั้งเก่าที่เคยได้เข้ามายังไม่มีการบันทึกการออกนอกประเทศ **คนต่างด้าวคนนั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีกเลย มี2 วิธี

Read Full