เช็คลิสต์ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564

เช็คลิสต์ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 หรือ การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564

มีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน ดังนี้

 1. แจ้งรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2564
 2. ตรวจคัดกรองโควิด – 19 ภายใน วันที่ 13 กันยายน 2564
 3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics) ภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2564
 4. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ 7-11 หรือ ธนาคารกรุงไทย ภายใน วันที่ 13 กันยายน 2564
 5. ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ ภายใน วันที่ 13 กันยายน 2564
 6. ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค และ ซื้อประกันสุขภาพเป็นระยะ 2 ปี ภายใน 18 ตุลาคม 2564
 7. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ณ สถานที่ที่กรมการปกครองกำหนด  ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลปรับปรุง ตาม มติ ครม. วันที่ 8 มิถุนายน 2564

และ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการติดต่อหลายหน่วยงาน ได้แก่

 1. กรมการจัดหางาน(ระบบออนไลน์)
 2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 3. โรงพยาบาล
 4. ธนาคาร
 5. กรมการปกครอง

เพื่อให้ไม่พลาดในการทำเอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 ทาง บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด จึงได้ทำ เช็คลิสต์ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 นี้ขึ้นมาให้นายจ้างในการตรวจสอบว่าดำเนินการแต่ละขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว พร้อมทั้งแจ้งช่วงเวลาที่ต้องทำเอกสารในขั้นตอนนั้นๆให้เสร็จทันภายในเวลาที่ราชการกำหนด

 

วิธีใช้งาน ให้พิมพ์เอกสารฉบับนี้ และเมื่อทำเอกสารขั้นตอนไหนเสร็จแล้วก็สามารถติ๊กลงไปที่ช่องของขั้นตอนนั้นๆได้เลยครับ

เช็คลิสต์ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 มติ ครม. 8 มิถุนายน 2564
เช็คลิสต์ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 มติ ครม. 8 มิถุนายน 2564

 

สำหรับนายจ้างที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 ไปเองแล้วบางขั้นตอน

แต่ไม่อยากทำต่อแล้วเพราะเสียเวลาเยอะและยุ่งยากในการประสานงานกับรายการต่างๆ

สามารถติดต่อทาง บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือได้ครับ หรือ ให้เราดำเนินการเฉพาะบริการที่ไม่อยากไปทำเองได้ครับ

โดยจะแยกคิดค่าบริการเฉพาะในส่วนที่จ้างบริษัทฯ เท่านั้น ครับ


บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

SHARE: