ขออนุญาตกลับประเทศ re entry

บริการ ขออนุญาตกลับประเทศ (Re-Entry permit)

0 Comments

บริการขออนุญาติเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-Entry permit) ขออนุญาตกลับประเทศ เอกสารที่ต้องใช้ พาสปอร์ตเล่มจริง สำเนาใบอนุญาตทำงาน รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 ใบ หนังสือรับรองบริษัท(กรณีนิติบุคคล) ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วัน ค่าบริการ รวมค่าธรรมเนียม Single Re–entry Permit 1,500

Read Full
แจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว

บริการ แจ้งที่พักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง

0 Comments

บริการ แจ้งที่พักอาศัย เอกสารที่ต้องใช้ สำเนาพาสปอร์ต ใบตม.6 สำเนาวีซ่าปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล) สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (กรณีนิติบุคคล) หมายเหต: ที่อยู่เอกสารต้องตรงกับที่อยู่ที่แจ้งที่พักอาศัย ค่าบริการ นนทบุรี 300 บาท ต่อคน กรุงเทพฯ 500 บาท ต่อคน ทำไมต้องแจ้งที่พักคนต่างด้าว? การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Read Full
การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง? 1

การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

0 Comments

การจัดหาแรงงานต่างด้าว 1.การนำเข้าใหม่โดย MOU | 2.แรงงานต่างด้าวย้ายมาจากนายจ้างอื่น ตรวจสอบเอกสารที่ย้ายมาว่าสามารถเปลี่ยนนายจ้างมาอยู่กับเราได้ไหม

Read Full
นโยบายการจัดการคนต่างด้าว

การขยายเวลาให้คนต่างด้าว ตามมติ ครม.

0 Comments

    1.กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 31 มี.ค. 63 ให้ทำงานต่อและอยู่ต่อ ถึง พฤศจิกายน 63 โดยใช้ บัญชีรายชื่อ ใบอนุญาตฉบับเดิม เอกสารเดินทาง ยกเว้นค่าเปรียบเทียบการอยู่เกินกำหนด Overstay และ Black List/ขยายอายุใบรับรองแพทย์เป็น 90 วัน 2.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ครบวาระการจ้าง 4 ปี 

Read Full
เดินทางลาว ปก

วิธีการเดินทางไปรับวีซ่าทำงานที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว กับทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

0 Comments

  วันนี้จะมาเล่าวิธีการเดินทางไปรับวีซ่าทำงานที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว กับทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด อย่างง่ายๆและสะดวกสบาย     Day 1 –ทุกคนรวมตัวกันที่ออฟฟิศ หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร หมอชิต(จตุจักร) ใครสะดวกเจอกันที่ไหนเลือกตามใจชอบเลย   Day 1 –ล้อรถหมุน มุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย หรือใครอยากจะพักผ่อนก็เชิญตามอัธยาศัย       Day 2

Read Full
ย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว

ย้ายตรา วีซ่า (VISA) แรงงานต่างด้าว

0 Comments

เมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จแล้ว  เราต้องทำการย้ายข้อมูลการตรวจลงตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาที่เล่มใหม่ ย้ายตราวีซ่า จากเล่มเก่า ไปพาสปอร์ตเล่มใหม่ ใช้ระยะเวลา 7 วัน

Read Full
ข้อมูลทำหนังสือเดินทางกัมพูชา

การทำหนังสือเดินทางกัมพูชา

0 Comments

เล่มสีดำอายุ 5 ปี เพื่อใช้ต่ออายุของของกลุ่มบัตรชมพู ท่ีหมดอายุตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565   1-10 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 8,000 บาท 11 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายคนละ 7,500 บาท   ราคาข้างต้นจะได้รับหนังสือเดินทาง 5 ปี ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัมพูชา ค่า Re-entry ค่าเดินทางกลับประเทศ เอกสารที่ต้องใช้

Read Full
ข้อมูลทำหนังสือเดินทางเมียนมา

การทำหนังสือเดินทางเมียนมา

0 Comments

เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี เพื่อใช้ต่ออายุของของกลุ่มบัตรชมพู ท่ีหมดอายุตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565   1-10 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาท 11 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายคนละ 4,500 บาท   ราคาข้างต้นจะได้รับหนังสือเดินทาง 5 ปี ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมียวดี ค่า Re-entry ค่าเดินทางกลับประเทศ เอกสารที่ต้องใช้

Read Full
รายงานตัว 90 วัน

รายงานตัว 90 วัน เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด

0 Comments

ขั้นตอนการดำเนินการ ถ่ายหน้าพาสปอร์ต และวีซ่าทุกหน้า ถ่ายหน้าสำเนาบัตรทำงานทุกหน้า ใบตม.6 หน้าหลัง ถ่ายหน้าเอกสาร รายงานตัว 90 วัน ใบล่าสุด ทำแบบฟอร์มตม.47 (ใบรายงานตัว 90 วัน) แจ้งที่อยู่และเบอร์สำหรับ จัดส่งใบรายงานตัว นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้โดยจ่าหน้าซองมาที่   บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 8,10 ถนนรัตนาธิเบศร์

Read Full
การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว.

การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพิ่ม30วัน

0 Comments

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชาที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาแล้ววีซ่า กำลังจะหมดอายุแต่เดินทางกลับประเทศไม่ได้เนื่องจากด่านปิดให้ปฎิบัติตามนี้

Read Full
ยื่นเอกสารช่วงโคโรน่า

วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)

0 Comments

1. นายจ้างเตรียม เอกสารให้ครบถ้วน 2. นายจ้างถ่ายรูปเอกสารส่ง มาทาง LINE หรือ Email 3. ชำระมัดจำและส่งสลิปการโอนมาให้กับทางบริษัทฯ 4. เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์มและส่งข้อมูลให้ทาง LINE,Email หรือส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ 5. นายจ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 6. นายจ้างปริ้นท์แบบฟอร์มและประทับตราบริษัทในเอกสาร 7. นายจ้างส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่ต้อง ใช้มาที่ “บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงาน ในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด” ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ทางบริษัทฯ ส่ง Messenger ไปรับเอกสารที่นายจ้าง

Read Full
3 สิ่งที่ต้องทำหลังต่อบัตรชมพู

3 สิ่งที่ต้องคิดหลังต่อบัตรชมพูเสร็จ

0 Comments

1. ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ว่าเหลืออายุเท่าไหร่ 2. อย่าลืมว่า VISA รอบนี้ได้แค่1 ปี 3. เมื่อครบ 2 ปีแล้วต้องทำยังไง?

Read Full
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

ขยายเวลา! ต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

0 Comments

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน 1. วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564) 2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565) 3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

Read Full
ต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565

ต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565

0 Comments

  ต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565   นายจ้างพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ นายจ้างพาแรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี) มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัท บริษัทยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว   เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง(สำเนา 1 ชุด) หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนการค้า *เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ   แรงงาน พาสปอร์ตตัวจริง ใบอนุญาตทำงาน

Read Full
3 วิธีต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนกัมพูชา

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD

0 Comments

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีเล่ม TD มีอายุเหลือแค่ไหน มี visa หมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือ ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30

Read Full
3 วิธีต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนเมียนมา

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนเมียนมา ที่มีเล่ม Ci

0 Comments

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีเล่ม ci มีอายุเหลือแค่ไหน มี visa หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ถ้ามีเอกสารครบ ดำเนินการดังนี้ ดูอายุหนังสือเดินทางว่าเหลือแค่ไหน ถ้าเหลือมากกว่า 1 ปี มี 2 ทางเลือก วิธีที่ 1 ต่ออายุ รอเปิดศูนย์ OSS ดำเนินการช่วง

Read Full
2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนลาว

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci

0 Comments

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีเล่ม ci และ visa หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

Read Full
การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง

แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

0 Comments

  1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง วิธีนับ รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562   2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วัน ออกจากงาน วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งออกจากงานถายใน 31 พ.ค.

Read Full
คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

0 Comments

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU 1. มีเล่ม CI + บัตรชมพูหมดอายุ 31/3/2563 2. ยื่นเอกสารทำเล่มสากลใหม่ ไม่ต้องกลับประเทศ รอ 3 อาทิตย์ 3. เมื่อได้เล่มสากลใหม่ ยื่น MOU (ไม่ต้องย้ายวีซ่า) 4. ยื่น MOU 45-60 วัน 5. MOU เรื่องออก ใช้

Read Full
การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

0 Comments

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย 1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าที่พักครั้งแรก  2. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาที่พักใหม่ 3. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาใหม่ อีกครั้ง

Read Full