សេវាកម្ម ធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មែរព៌ណក្រហម

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

សេវាកម្ម ធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មែរព៌ណក្រហម

1.នាំមកឯងសារប៉ាស្ព័រចាស់ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញណប័ត្រពិត(សេរីថ្មី) ដើម្បីមកដាក់ពាក្យធ្វើ
1.1 ប៉ាស្ព័រចាស់ដែលមានហើយ
1.2 កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ
1.3 រូបថត 3*4ចំនួន៣សន្លឹក
2.ណាត់ថតរូបដើម្បីថតប៉ាស្ព័រ
3.រងចាំប៉ាស្ព័រថ្មីរយៈពេលប្រហែល ២០ថ្ងៃ

តម្លៃ 10,500បាត


នៅពេលដែលបានទទួលប៉ាស្ពរថ្មីហើយ នៅមិនទាន់រួចរាល់ទេ ត្រូវយកទៅធ្វើរឿងប្តូរត្រាវីសា ពីប៉ាស្ពរចាស់ចូលប៉ាស្ពរថ្មីសិន ពត័មានលំអិតចុចផ្នែកនេះ ប្តូរត្រាវីសា

 

សេវាកម្ម ធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មែរព៌ណក្រហម
សេវាកម្ម ធ្វើប៉ាស្ព័រខ្មែរព៌ណក្រហម

 

ប៉ាស្ព័រអស់អាយុ
ប្រូមូសិន (Promotion)

ពលករខ្មែរ ពេលធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី +ប្តូរត្រាវីសារ
តម្លៃពិសេស !!!
តម្លៃធម្មតាធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី 10,500 បាត ប្តូរត្រាវីសារ 1,500 បាត រួម 12,000បាត តែពេលមកធ្វើព្រមគ្នា  នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ 11,500បាត

PROMOTION แรงงานกัมพูชา เมื่อทำเล่มใหม่ 10ปี + ย้ายตราวีซ่า 3 - cam

SHARE: