บริการทำหนังสือเดินทางเมียนมา

ทำไม?แรงงาน เมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

พาสปอร์ตแรงงานเมียนมา (พม่า) หมดอายุ!

บริการทำหนังสือเดินทางพม่า เมียนมาเล่มใหม่5ปี
บริการทำหนังสือเดินทางพม่า เมียนมาเล่มใหม่5ปี

หนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV)

คือ แรงงานเมียนมา(พม่า)ที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

รายละเอียดขั้นตอนการทำเล่มใหม่ 

 

หนังสือเดินทางชั่วคราว (CI)

คือ แรงงานเมียนมา(พม่า)ที่มีหนังสือเดินทางชั่วคราว (CI) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

รายละเอียดขั้นตอนการทำเล่มใหม่ 

SHARE: