PASSPORT (หนังสือเดินทาง)

ทำไมต้อง นำเข้า MOU สัญชาติกัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานกัมพูชา แบบถูกกฎหมาย

PASSPORT (หนังสือเดินทาง)

เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)
Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)

Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด

เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย
เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย

การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยวีซ่าท่องเที่ยว ผิดกฎหมาย

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร
อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

นายจ้างดำเนินการนำเข้าแรงงานแบบถูกกฎหมาย (MOU) กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ขั้นตอนนำเข้า MOU กัมพูชา
ขั้นตอนนำเข้า MOU กัมพูชา

ขั้นตอนนำ MOU เข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

 1. นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานกับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
 2. รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 45-60 วัน
 3. บริษัทและนายจ้างนัดหมายกันเพื่อส่งแรงงานกลับไปพนมเปญ
 4. บริษัทพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ
 5. บริษัทพาแรงงานไปพนมเปญ เพื่อรับวีซ่า ระยะเวลา 7 วัน
 6. บริษัทพาแรงงานเข้าศูนย์อบรม ที่สระแก้ว ระยะเวลา 1 วัน
 7. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน
เอกสารที่ต้องใช้
เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้ 

 1. หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านนายจ้าง 5 ชุด
 3. แผนที่ทำงาน
 4. สำเนาพาสปอร์ต
 5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
 6. กรณีเช่าสถานที่ทำงาน ให้แนบสัญญาเช่าด้วย
เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้
เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้

เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย เพื่อทำงานกับนายจ้างจะได้รับเอกสาร ดังนี้

 1. Work Permit
 2. Visa
 3. Passport
 4. ใบตรวจร่างกาย
PASSPORT (หนังสือเดินทาง)
PASSPORT (หนังสือเดินทาง)
Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)
Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)
เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย
เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย
อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร
อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร
ขั้นตอนนำเข้า MOU กัมพูชา
ขั้นตอนนำเข้า MOU กัมพูชา
เอกสารที่ต้องใช้
เอกสารที่ต้องใช้เอกสารที่ต้องใช้
เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้
เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้

กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ
หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

SHARE: