บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว เป็นงานก่อสร้าง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว เป็นงานก่อสร้าง
บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว เป็นงานก่อสร้าง

การยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวเป็นงานก่อสร้าง

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานก่อสร้าง

เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง)
2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง)
3. ใบอนุญาตทำงาน
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป

เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
3. สัญญาก่อสร้าง

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,400 บาท

ระยะเวลา 7 วัน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
 

 

กิจการก่อสร้างต้องเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวไหม
กิจการก่อสร้างต้องเปลี่ยนประเภทงานให้ลูกน้องต่างด้าวไหม

SHARE: