การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี

การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี

การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี
การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี
เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี เพื่อใช้ต่ออายุของของกลุ่มบัตรชมพู ที่หมดอายุตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1-10 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาท 

11 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายคนละ 4,500 บาท
  • ราคาข้างต้นจะได้รับหนังสือเดินทาง 5 ปี
  • ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมียวดี
  • ค่า Re-entry ค่าเดินทางกลับประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท

2. เมื่อนัดเดินทาง กลับไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

SHARE: