โทษทางกฎหมายถ้าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย-ปก

โทษทางกฎหมาย ถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

โทษทางกฎหมายถ้านายจ้าง จ้างแรงงานผิดกฎหมาย

โทษทางกฎหมายถ้านายจ้าง จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
โทษทางกฎหมายถ้านายจ้าง จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จะมีบทลงโทษทางกฎหมายอะไรบ้าง

“รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนงานต่างด้าวที่จ้าง 1 คน

หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

โทษทางกฎหมายถ้าลูกจ้างต่างด้าว ผิดกฎหมาย
โทษทางกฎหมายถ้าลูกจ้างต่างด้าว ผิดกฎหมาย

โทษทางกฎหมายถ้าลูกจ้าง ผิดกฎหมาย

“ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

และเมื่อชำระค่าปรับแล้วคนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกๆไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่รับโทษ

โทษทางกฎหมาย ถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
โทษทางกฎหมาย ถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

โทษทางกฎหมาย ถ้าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย

นายจ้าง

“รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน

หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

คนต่างด้าว

“ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

และเมื่อชำระค่าปรับแล้วคนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่รับโทษ


การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้ถูกกฎหมาย

แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

 

SHARE: