Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

Tag: แจ้งออก

แจ้งออกแรงงานต่างด้าว

บริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว เข้าและออกจากงาน การเปลี่ยนนายจ้างที่นายจ้างเข้าใจนั้น วิธีการปฎิบัติจริงๆ คือการแจ้งเข้า-แจ้งออก โดยนายจ้างเก่ามีหน้าที่ต้องแจ้งออก เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน และ นายจ้างใหม่ที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งเข้าทำงาน (เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง) การบริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะเวลา 14 วัน ค่าบริการ 500 บาท ต่อคน เอกสารที่ต้องใช้ สำเนาพาสปอร์ต สำเนาวีซ่า สำเนาใบอนุญาตทำงาน

Read More »
แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว นนทบุรี

บริการ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว การเปลี่ยนนายจ้าง ที่นายจ้างเข้าใจนั้น วิธีการปฎิบัติจริงๆ คือการแจ้งเข้า-แจ้งออก โดยนายจ้างเก่ามีหน้าที่ต้องแจ้งออก เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน และ นายจ้างใหม่ที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งเข้าทำงาน (เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง) การบริการ แจ้งเข้า แรงงานต่างด้าว จังหวัด นนทบุรี ค่าใช้จ่าย 700 บาท ต่อคน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อคน

Read More »