บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

 

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

ก่อนจะต่อวีซ่าได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โปรดตรวจสอบก่อนว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือพอ หรือไม่ ตามรูปภาพด้านล่าง

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2025
วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2025

ถ้าหนังสือเดินทางหมดอายุก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แนะนำให้ทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อน เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วค่อยนำมาต่อวีซ่า

Promotion บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน ที่หมดอายุ 13/2/2567 เริ่มต้นที่ 4,000 บาท

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568 โปรโมชั่น 2024
บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568 โปรโมชั่น 2024

 

 

ขั้นตอน บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
ขั้นตอน บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

ขั้นตอนต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

1. ถ่ายรูปแรงงานหน้าตรงส่งไฟล์มาให้เรา หรือ ไปถ่ายรูปที่ร้าน หรือ มาถ่ายรูปที่บริษัทฯ(ฟรี)

2. นายจ้างลงนามแบบฟอร์มต่อวีซ่า

3. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่าย 2,000 กับทางบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)

1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน

4. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

*เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง ตัวจริง (ต้องมีอายุเหลือมากกว่า FEB 2025)

2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้

4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 1 รูป) หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้

 

ค่าใช้จ่ายต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

2,000 บาท ต่อคน

 


เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

SHARE: