PROMOTION Ci เมียนมา พม่าทำเล่มใหม่5ปี + ย้ายตราวีซ่า

PROMOTION Ci เมียนมา พม่าทำเล่มใหม่5ปีย้ายตราวีซ่า ส่วนลด500

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

Ci เมียนมา พม่าทำเล่มใหม่5ปี + ย้ายตราวีซ่า

พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ!

PROMOTION ราคาพิเศษ!!!

จากปกติ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,500 บาท

ย้ายตราวีซ่า 1,500

รวมเป็น 5,000

แต่ถ้ายื่นทำพร้อมกันได้รับส่วนลด 500 บาท

เหลือเพียง 4,500 บาท

SHARE: