ยึดเอกสารแรงงานต่างด้าว

นายจ้างยึดเอกสารแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย หรือ ไม่?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ยึดเอกสารแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

1. มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
2. ปรับ 10,000 – 100,000
3. หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
4. กรณีแรงงานต่างด้าว ยินยอม สามารถทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าแรงงานต่างด้าวขอเมื่อไหร่ต้องให้ ถ้าไม่ให้ก็ผิดกฎหมาย

 

มาตรา 131
ผู้ใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวไว้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ผู้นั้นต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่คนต่างด้าวร้องขอหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (update ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)

SHARE: