ហេតុអ្វី? ពលករខ្មែរក្រុមកាតជំពូត្រូវធ្វើលិខិតធ្វើដំណើរថ្មី

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

លិខិតធ្វើដំណើរ (ប៉ាស្ព័រ)សល់អាយុមិនដល់១ឆ្នាំ ឬ អស់អាយុមុន ថ្ងៃទី 31/3/2020  ពេលដែលតវីសារចាយលុយពេញចំនួន តែទទួល បានវិសារតាមអាយុប៉ាស្ព័រដែលនៅសល់ នឹងត្រូវធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី
របៀបធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី តម្លៃ
1.នាំមកឯងសារប៉ាស្ព័រចាស់ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញណប័ត្រពិត(សេរីថ្មី) ដើម្បីមកដាក់ពាក្យធ្វើ
   1.1 ប៉ាស្ព័រចាស់ដែលមានហើយ
   1.2 កូពីអត្តសញ្ញាណប័ណ
   1.3 រូបថត 3*4ចំនួន៣សន្លឹក
2.ណាត់ថតរូបដើម្បីថតប៉ាស្ព័រ
3.រងចាំប៉ាស្ព័រថ្មីរយៈពេលប្រហែល ២០ថ្ងៃ

តម្លៃ 6,000បាត


PROMOTION แรงงานกัมพูชา ทำเล่มใหม่5ปี + ย้ายตราวีซ่า3 - cam

ប៉ាស្ព័រអស់អាយុ
ប្រូមូសិន (Promotion)
ពលករខ្មែរ ពេលធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី +ប្តូរត្រាវីសារ
តម្លៃពិសេស !!!
តម្លៃធម្មតាធ្វើប៉ាស្ព័រថ្មី 5,000បាត ប្តូរត្រាវីសារ 1,500បាត រួម 7,500បាត តែពេលមកធ្វើព្រមគ្នា  នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ 7,000បាត

SHARE: