Mou ครบ 4 ปี ที่ได้วีซ่า 1 ปี ต่อวีซ่าเพิ่มอีก 1 ปี

บริการ ต่อวีซ่า MOU ครบ4ปี ที่ได้ วีซ่า 1 ปี ต่อเพิ่มอีก 1 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ ต่อวีซ่า MOU ครบ4ปี ที่ได้ วีซ่า 1 ปี ต่อเพิ่มอีก 1 ปี

เนื่องจากแรงงานกลุ่ม MOU ที่ครบ 4 ปี ที่ต่อวีซ่า ก่อน มติ ครม. วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จะได้วีซ่าแค่ 1 ปี เมื่อครบกำหนดจึงต้องต่อเพิ่มอีก 1 ปี

Mou ครบ 4 ปี ที่ได้วีซ่า 1 ปี ต่อวีซ่าเพิ่มอีก 1 ปี 3500

ขั้นตอนต่อวีซ่า MOU ครบ4ปี

1. ถ่ายรูปแรงงานหน้าตรงส่งไฟล์มาให้เรา หรือ ไปถ่ายรูปที่ร้าน หรือ มาถ่ายรูปที่บริษัทฯ(ฟรี)

2. มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม

3. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่าย 3,500 กับทางบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่า MOU ครบ4ปี

เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)

1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน

4. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

*เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1. พาสปอร์ตตัวจริง

2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้

4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 1 รูป) หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้

 

ค่าใช้จ่ายต่อวีซ่า MOU ครบ4ปี

3,500 บาท ต่อคน

Mou ครบ 4 ปี ที่ได้วีซ่า 1 ปี ต่อวีซ่าเพิ่มอีก 1 ปี เอกสารที่ต้องใช้

เพื่อความปลอดภัย เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

SHARE: