MOU พม่า Return คนเก่าให้ถูกกฎหมาย

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUพม่า (MOU-Return) แบบถูกกฎหมาย

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUพม่า (MOU-Return) แบบถูกกฎหมาย

MOU-Return = มีแรงงานพม่าอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่เอกสารหมดอายุ หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งแรงงานพม่าคนนั้นกลับประเทศ และทำเรื่องนำเข้าแรงงานต่าง MOUพม่า คนนั้นเข้ามาใหม่

พม่า(เมียนมา) อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา (คนใหม่) เริ่มต้น 500-1000 บาท
บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา (คนใหม่) เริ่มต้น 500-1000 บาท

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว | ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ พม่า(เมียนมา) ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
 3. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)
 4. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

ตรวจสอบ หนังสือเดินทาง PASSPORT

PASSPORT (หนังสือเดินทาง)
PASSPORT (หนังสือเดินทาง)

เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

 

ตรวจสอบ วีซ่าว่าเป็นแบบใด

ตัวอย่าง Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด

 

การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยวีซ่าท่องเที่ยว ผิดกฎหมาย

เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย

เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไรนายจ้างดำเนินการนำเข้าแรงงานแบบถูกกฎหมาย (MOU) กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

 

ขั้นตอน MOUพม่า การนำเข้าแรงงานพม่า (มีคนงานแล้ว)

ขั้นตอนนำเข้า MOUพม่า(เมียนมา)
ขั้นตอนนำเข้า MOUพม่า(เมียนมา)
 1. นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานกับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
 2. รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 30วัน
 3. บริษัทและนายจ้างนัดหมายกันเพื่อส่งแรงงานกลับไปเมียนมา (ย่างกุ้ง พะอัน เมียวดี)
 4. บริษัทพาแรงงานไปเมียนมา เพื่อทำหนังสือเดินทางและเซ็นต์สัญญาจ้างงานประมาณ 7-14 วัน
 5. แรงงานเดินทางกลับไปรอที่บ้านเกิด ประมาณ 30 วัน หรือกลับมารอที่ไทย (กรณีมีวีซ่าและยังไม่หมดอายุ)
 6. แรงงานเดินทางไปเมียวดี เพื่อทำบัตรแรงงานเมียนมา (Smart Card) ระยะเวลา 1 วัน
 7. บริษัทพาแรงงานเดินทางมาแม่สอดเพื่อรับวีซ่า ตรวจสุขภาพและเข้าศูนย์อบรมระยะเวลา 1 วัน
 8. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้
เอกสารที่ต้องใช้
 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 6 ชุด (นิติบุคคล)
 2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรรมการ 6 ชุด
 3. รูปถ่าย ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน พี่พักคนงาน
 4. แผนที่บริษัทและสถานที่ทำงาน
 5. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ของเเก่า
 6. กรณีไม่มีเอกสารของเก่า ให้คนงานถ่ายรูปคู่กับนายจ้าง
 7. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง 6 ใบ
 8. บัตรประชาชนเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต
 9. ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้
เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้

เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย เพื่อทำงานกับนายจ้างจะได้รับเอกสาร ดังนี้

 1. Work Permit ใบอนุญาตทำงาน
 2. Visa วีซ่าทำงาน
 3. Passport หนังสือเดินทาง
 4. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใบตรวจรับรองแพทย์

SHARE: